Tienpidon rahoitus

Valtaosa tienpidon perusrahoituksesta kuluu tiestön päivittäiseen kunnossapitoon ja ylläpitoon.

Perusväylänpidon rahoitus 2018

Uudenmaan ELY-keskuksen käytössä oleva vuoden 2018 perustienpidon rahoitus on noin 87 miljoonaa euroa. Perustienpidon rahoituksella hoidetaan valtion omistaman yleisen tieverkon tienpito lukuun ottamatta isoja kehittämisinvestointeja, joista vastaa Liikennevirasto. Perustienpidon rahoituksen lisäksi vuonna 2018 on käytettävissä lisärahoitusohjelmien varoja yhteensä noin 33 miljoonaa euroa. Rahoituksen kohdentamista ohjaavat ELY-keskuksen pitkän aikavälin liikennestrategia ja liikenteen linjaukset. Niiden tavoitteena on tarjota toimiva liikennejärjestelmä ja turvallinen tieverkko elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin.

Perustienpidon rahoituksesta merkittävimmän osuuden vievät tiestön päivittäinen kunnossapito ja ylläpito. Päivittäisellä kunnossapidolla varmistetaan tieverkon päivittäinen liikennöitävyys vuoden jokaisena päivänä. Ylläpidon toimin puolestaan korjataan olemassa olevaa tiestöä ja sen kulumisesta ja ikääntymisestä aiheutuvia vaurioita.

Tieverkon parantamisinvestoinneilla rakennetaan uutta infrastruktuuria ja siten parannetaan muun muassa matkojen ja kuljetusten turvallisuutta ja sujuvuutta. Parantamisinvestointeihin riittää kuitenkin vain hyvin niukasti rahoitusta, joten se ohjataan pitkälti pieniin ja kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin. Vuodelle 2018 investointirahaa saatiin saman verran kuin edellisenä vuonna, eli noin 1,5 miljoonaa euroa. Tämän vuoden investointirahan käyttökohteet on kuitenkin jo valtiovarainvaliokunnan päätöksellä kohdistettu kahteen yksilöityyn kohteeseen. Näin ollen harkinnan varaisesti käytettävää investointirahaa ei tänä vuonna ole Uudenmaan ELY-keskuksella lainkaan. Erillinen MAL-hankkeiden (maankäyttö, asuminen ja liikenne) rahoitusohjelma tuo Helsingin seudulle tärkeän, mutta tarpeisiin nähden kuitenkin varsin pienen lisän investointirahoitukseen.

Kuva: Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon rahoitus ja liikennesuorite. Tienpidon perusrahoituksen ostovoima on laskenut kymmenessä vuodessa neljänneksellä. Samaan aikaan liikennesuorite tieverkollamme on kasvanut yli 12 prosenttia. Lisääntyvä liikenne lisää tiestön kulumista ja siten myös perusrahoituksen tarvetta.

 

Valtakunnalliset lisärahoitusohjelmat

Merkittävän lisän edellä kuvattuun perustienpidon rahoitukseen ovat tuoneet hallituksen myöntämät valtakunnalliset lisärahoitusohjelmat: 600 miljoonan euron korjausvelkaohjelma vuosille 2016–2018 ja 364 miljoonan euron perusväylänpidon lisärahoitusohjelma vuosille 2017–2019.

Korjausvelkakohderahoituksella ja perusväylänpidon lisärahoituksella toteutettavista hankkeista on julkaistu kartta Liikenneviraston nettisivuilla.

 

Korjausvelkaohjelma vuosille 2016–2018

Uudenmaan ELY-keskukselle on osoitettu korjausvelkarahoitusta vuosille 2016–2018 yhteensä noin 51 miljoonaa euroa. Korjausvelkarahoituksella on tähän mennessä toteutettu esimerkiksi:

  • Valtatiellä 4 Tuuliruusun levähdysalueen raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikkojen lisääminen valtakunnallisten kuljetusten runkoreitille,
  • valtatiellä 4 Pallokentän risteyssillan ja Järvenpään risteyssiltojen korjaaminen ja liikennöitävyyden parantaminen,
  • kantatiellä 51 Hannuksenpellon painumakorjaus uudella paalulaattarakenteilla ja
  • huonokuntoisen päällysteen kunnostaminen useissa eri kohteissa.

Vuonna 2018 yksi merkittävimmistä valtakunnallisilla lisärahoituksilla toteutettavista kohteista on kantatien 46 peruskorjaus välillä Uimila–Heinola 19,5 kilometrin matkalla. Kantatie 46 on osa valtakunnallista yhteysväliä Keski- ja Pohjois-Suomesta Kymenlaaksoon, Hamina–Kotkan satamaan ja Vaalimaan kautta Venäjälle. Useat kuljetukset, kuten esimerkiksi konttikuljetukset joutuvat käyttämään nykyisellään kiertoreittejä tien huonon kunnon vuoksi. Raskaan liikenteen tieltä suistumiset ja kaatumiset ovat tieosuudella tavanomaisia joka talvi.

 

Perusväylänpidon lisärahoitusohjelma vuosille 2017–2019

Uudenmaan ELY-keskukselle on osoitettu perusväylänpidon lisärahoitusta vuosille 2017–2019 yhteensä noin 24 miljoonaa euroa. Lisärahoituksella on aloitettu vuonna 2017 Lohjalla valtatie 25 Tynninharjun eritasoliittymän rakentaminen yhdessä Lohjan kaupungin kanssa, ja valtatie 2 parantaminen Forssan eteläpuolella välillä Mullinkallio-Häiviä.

 

Valtiovarainvaliokunnan lisärahoitus vuodelle 2018

Joulukuussa 2017 valtiovarainvaliokunta päätti antaa perusväylänpitoon lisää rahaa valtakunnallisesti 11,8 miljoonaa euroa. Raha osoitettiin erikseen nimettyihin pienehköihin, liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistäviin hankkeisiin. Uudenmaan ELY-keskuksen alueella lisärahoitusbudjetti on yhteensä 1,5 miljoonaa euroa ja toteutettavat kohteet ovat:

  • Maantie 132 Klaukkalantien parantaminen Ropakkotien—Kiikkaistenkujan liittymässä Nurmijärvellä ja
  • maantie 2951 Mommilantien parannus Hämeenlinnassa.