Tienpidon rahoitus

Merkittävin osuus perustienpidon rahoituksesta kuluu tiestön päivittäiseen kunnossapitoon ja ylläpitoon.

Uudenmaan ELY-keskuksen käytössä oleva vuotuinen perustienpidon rahoitus on suunnitelmakaudella noin 100 miljoonaa euroa. Perustienpidon rahoituksella hoidetaan valtion omistaman yleisen tieverkon tienpito lukuun ottamatta isoja kehittämisinvestointeja, joista vastaa Liikennevirasto. Rahoituksen kohdentamista ohjaavat ELY-keskuksen pitkän aikavälin liikennestrategia ja linjaukset, joiden mukaisesti tavoitteena on tarjota toimiva liikennejärjestelmä ja turvallinen tieverkko elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin.

Perustienpidon rahoituksesta merkittävimmän osuuden vievät tiestön päivittäinen kunnossapito ja ylläpito. Päivittäisellä kunnossapidolla varmistetaan tieverkon päivittäinen liikennöitävyys esimerkiksi talvihoidon, kuten lumenaurauksen ja liukkaudentorjunnan keinoin. Ylläpidon toimin puolestaan korjataan olemassa olevaa tiestöä ja sen kulumisesta ja ikääntymisestä aiheutuvia vaurioita. Keskeisimpiä ylläpitotoimia ovat tiestön päällystäminen sekä siltojen ja tierakenteiden peruskorjaukset, joiden lisäksi uusitaan muun muassa tienvarsitekniikkaa, kuten liikennemerkkejä ja -valoja.

Tieverkon parantamisinvestoinneilla nostetaan liikenteen palvelutasoa eli hieman yksinkertaistaen rakennetaan uutta infrastruktuuria ja parannetaan siten muun muassa matkojen ja kuljetusten turvallisuutta ja sujuvuutta. Parantamisinvestointeihin riittää kuitenkin vain hyvin niukasti rahoitusta, joten se ohjataan pitkälti pieniin, kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin. Erillinen MAL-hankkeiden (maankäyttö, asuminen ja liikenne) rahoitusohjelma tuo Helsingin seudulle tärkeän, mutta tarpeisiin nähden kuitenkin varsin pienen lisän investointirahoitukseen.

 

Valtakunnalliset lisärahoitusohjelmat

Merkittävämmän lisän edellä kuvattuun perustienpidon rahoitukseen tuovat hallituksen myöntämät valtakunnalliset lisärahoitusohjelmat: 600 miljoonan euron korjausvelkaohjelma vuosille 2016–2018 ja 364 miljoonan euron perusväylänpidon lisärahoitusohjelma vuosille 2017–2019.

Ensin mainitusta ohjelmasta Uudenmaan ELY-keskuksen ylläpitämälle tieverkolle kohdistuu 60 miljoonaa euroa ja jälkimmäisestä 72 miljoonaa euroa. Osassa tieverkon kohteista on myös kunnilla merkittävä rahoitusosuus. Perusväylänpidon lisärahoitusohjelmalla saadaan liikkeelle yli 100 miljoonan euron tiehankkeet, kun myös kunnat osallistuvat rahoitukseen huomattavalla panostuksella.

ELY-keskus käy jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa liikennejärjestelmäkokonaisuuden kehittämiseksi ja rahoituksen kohdentamiseksi vaikuttavimpiin kohteisiin. Tavoitteena on tienpidon osalta luoda liikennestrategian mukaisesti toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle ja mahdollistaa sujuvaa arkea asukkaille, liikenneturvallisuutta ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia unohtamatta.