Trafikstrategin 2025

Förutsättningar för näringslivet och en smidig vardag för invånarna.

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland har samlat sina centrala mål och riktlinjer för utvecklingen i en trafikstrategi som sträcker sig fram till 2025. Åtgärderna för trafikstrategins centrala riktlinjer och tidpunkterna för dem preciserades under 2017. Det främsta målet är att erbjuda näringslivet goda verksamhetsförutsättningar och effektiv logistik samt ge invånarna en smidig vardag och möjlighet att välja hållbara färdsätt. Målen konkretiseras med hjälp av fyra riktlinjer för verksamheten: kostnadseffektiva transportkedjor; en hållbar samhällsstruktur och mobilitetslösningar; säkerhet för alla trafikanter och nya verksamhetskoncept genom digitalisering.

 

Kostnadseffektiva transportkedjor

NTM-centralen i Nyland skaffar hela tiden aktuell information om kundernas skiftande behov och förväntningarna på transportkedjornas servicenivå. Vi tillgodoser behoven i möjligaste mån. Dialogen med näringslivet intensifieras och väghållningen planeras och genomförs i samarbete. Vi eftersträvar effektivitet och innovation med försöksverksamhet och nya koncept. De centrala åtgärderna för riktlinjerna är följande:

 • Säkerställa den dagliga framkomligheten
  • Väghållningens grundläggande uppgift är att säkerställa den dagliga framkomligheten i vägnätet. På huvudvägar och livligt trafikerade regionvägar, som är avgörande för att näringslivets transporter och pendeltrafiken ska fungera, erbjuds en klart högre servicenivå än i vägnätet i övrigt.
 • Minska det eftersatta underhållet
  • En av trafikpolitikens viktigaste uppgifter de närmaste åren är att hejda ökningen av och minska det eftersatta underhållet av vägnätet. De mest relevanta åtgärderna och objekten som identifierats utifrån kundernas behov prioriteras.
 • Genomföra de mest relevanta investeringarna
  • Små och kostnadseffektiva åtgärder får tyngd när relevans och effektiv användning av resurser betonas i planeringen och valet av investeringar.

 

En hållbar samhällsstruktur och mobilitetslösningar

NTM-centralen i Nyland stödjer utvecklingen av samhällsstrukturen i en riktning som främjar användningen av hållbara färdsätt. Samtidigt möjliggör vi trygg mobilitet kostnadseffektivt och med minskade utsläpp. Gång-, cykel- och kollektivtrafikens förhållanden förbättras genom kontinuerligt samarbete med olika intressenter. Vi prioriterar en smidig pendeltrafik som förbättrar invånarnas vardag och näringslivets förutsättningar. Metoder för att förverkliga riktlinjen:

 • Skapa växelverkan mellan trafiken och markanvändningen
  • För att hantera den kraftiga tillväxten inom området för NTM-centralen i Nyland krävs målmedveten styrning av markanvändningen och ett effektivt trafiksystem. Vi utvecklar samhällsstrukturen så att den gynnar hållbar mobilitet. Det är avgörande att utvecklingen av trafiken och markanvändningen samordnas.
 • Främja gång- och cykeltrafiken
  • Det är möjligt att främja gång- och cykeltrafiken i synnerhet i städerna och tätorterna. I samband med att vi säkerställer smidiga resor i vardagen, framträder många åtgärder som stödjer gång- och cykeltrafiken.
 • Ordna och förnya kollektivtrafiken
  • Det finns förutsättningar att öka kollektivtrafikens popularitet i de större städerna och inom fjärrtrafiken. I övrigt strävar vi efter att säkerställa basservicen inom kollektivtrafiken. Olika regioner behöver olika typer av kollektivtrafiktjänster. Genom samarbete med kommunerna effektiviserar vi den finansiering som står till kollektivtrafikens förfogande och åstadkommer kollektivtrafik som är öppen för alla.

 

Säkerhet för alla trafikanter

En positiv utveckling av trafiksäkerheten är ett ramvillkor för trafikpolitiken och kräver aktivt samarbete mellan intressenterna. Vid NTM-centralen i Nyland är trafiksäkerheten ett centralt element i all verksamhet. När vi vidtar åtgärder i vägnätet med olika utgångsläge, strävar vi alltid efter positiva effekter även på trafiksäkerheten.

 

Nya verksamhetskoncept genom digitalisering

Digitaliseringen är en av de viktigaste sociala och ekonomiska förändringskrafterna, som även har stor inverkan på trafiken. Framtidens trafiksystem är ett välfungerande samarbete som består av infrastruktur, tjänster och information. NTM-centralen i Nyland deltar i arbetet med att möjliggöra nya verksamhetskoncept och tjänster.