Liikennejärjestelmätyö

Alueellisessa liikennejärjestelmä- työssä varmistetaan valtakunnallisten tavoitteiden toteutuminen, tieverkon pitkäjänteinen kehittäminen ja valtakunnallisen liikenteen turvallisuus ja sujuvuus.

Liikennejärjestelmätyö – suunnittelua, toteutusta ja seurantaa

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkän aikavälin strategista suunnittelua, jolla sovitetaan yhteen eri liikkumismuodot: autoilu, tavaraliikenne, joukkoliikenne, kävely ja pyöräily. Siinä tarkastellaan yksittäisten hankkeiden sijaan liikenteen kokonaisuutta sekä erilaisten toimenpideyhdistelmien vaikutuksia. Liikennejärjestelmäsuunnittelu sisältää myös laajemmin maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinoelämän (MALPE) toimintaedellytysten yhteensovittamista. Suunnitelmaan kootaan alueen toimijoiden yhteinen näkemys järjestelmän kehittämisestä. Suunnitelman tavoitteisiin sitoudutaan liikennejärjestelmän aiesopimusten tai MAL-sopimuksen (maankäyttö, asuminen ja liikenne) kautta. Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitysten välillä seurataan suunnitelman toteutumista.

 

ELYn rooli liikennejärjestelmätyössä

 • ELY-keskus tekee liikennejärjestelmän suunnitteluyhteistyötä kaikilla suunnittelun tasoilla erityisesti tienpidon näkökulmasta mutta silti kaikki kulkutavat huomioiden.
 • Lisäksi se toimii suunnitelmien toteuttajana tienpidon osalta yhdessä Liikenneviraston ja kuntien kanssa sekä joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena.
 • ELY-keskus osallistuu myös liikennejärjestelmäsuunnitelmien seurantaan ja jatkuvaan kehittämiseen.

Alueellisessa liikennejärjestelmätyössä varmistetaan valtakunnallisten tavoitteiden toteutuminen, tieverkon pitkäjänteinen kehittäminen ja valtakunnallisen liikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Tavoitteena on parantaa matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvallisuutta sekä liikennejärjestelmän tehokkuutta ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Matkojen ja kuljetusten toimivuus saavutetaan eri liikennemuotojen yhteistyöllä maankäytön asettamien reunaehtojen puitteissa.

 

 

Liikennejärjestelmän ja maankäytön pitkän tähtäimen suunnittelua

Liikennejärjestelmäsuunnitelmia ja maakuntakaavoja tehdään Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella kolmen maakunnan alueella. Uudenmaan liiton vetämänä laaditaan Uudenmaan maakuntakaavan lisäksi Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmat. Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta ja nyt käynnistyneestä MAL 2019-suunnitelmasta. Kanta- ja Päijät-Hämeessä maakunnan liitto laatii maakuntakaavan ja vastaa liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta.

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja maakuntakaavojen tilanne

 • Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 ja MAL-sopimus 2016–2019
  •  MAL 2019 -suunnitelma valmisteilla
 • Itä-Uudenmaan liikennestrategia 2030 ja aiesopimus 2015–2019
  • Valmisteilla Uusimaa-kaava 2050, liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys tässä yhteydessä
 • Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 ja aiesopimus 2014–2019
  • Valmisteilla Uusimaa-kaava 2050, liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys tässä yhteydessä
 • Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2014 ja aiesopimus 2014–2019
  • Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 luonnosvaiheessa
 • Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2014
  • Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2016 ja se on tullut voimaan.

 

Olosuhteet taloudelliselle toimeliaisuudelle

Talouden pitkä alamäki on nostanut elinkeinoelämän ja logistiikan tarpeet keskeiseksi teemaksi tienpidon toimenpiteiden kohdentamisessa. Tämä näkyy tärkeiden kuljetusreittien parantamisena sekä esimerkiksi raskaan liikenteen levähdysalueiden ja rekkaparkkien kehittämisenä ja rakentamisena. Yhteydenpito elinkeinoelämän suuntaan on tiivistynyt. Myös yksittäisten talouden toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä esimerkiksi liittymiä suunniteltaessa, ja elinkeinoelämä on myös toisinaan osallistunut hankkeiden kustannuksiin. Tavoitteena on turvata alueen taloudellinen kilpailukyky luomalla sujuvia ja turvallisia liikenneyhteyksiä kuljetusten ja työmatkalaisten käyttöön.

 

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Uudenmaan ELY-keskus edistää kävelyä ja pyöräilyä monin keinoin, jotka osittain limittyvät liikenneturvallisuuden parantamisen kanssa. Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien kasvua palvelevat monet infrastruktuurin parantamistoimenpiteet, kuten kevyen liikenteen väylien ja suojateiden rakentaminen. Lisäksi kävelijöiden ja pyöräilijöiden tarpeiden huomioonottamista parannetaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelmilla, joilla kehitetään myös liikenneturvallisuutta.

Liikkumisolosuhteet pyritään luomaan sellaisiksi, että asukkaat kokevat pyöräilyn helpoksi, mukavaksi, turvalliseksi ja nopeaksi matkantekotavaksi. Kävelyn osalta samat tekijät ovat tärkeitä, mutta miellyttävä ympäristö korostuu vielä enemmän. Yhteistyön avulla halutaan lisätä myös kävelyn ja pyöräilyn arvostusta monin eri tavoin.

Vuoden 2016 lopulla Uudenmaan ELY-keskus päivitti jalankulku- ja pyöräilyväylien tarveselvityksen ja kehitti hankkeiden priorisointimenettelyä yhteistyössä kuntien kanssa. Toiminta HSL:n kävelyn ja pyöräilyn yhteistyöryhmän kanssa on aktiivista ja vuoden 2017 keväällä on käynnistynyt Forssan seudun pyöräilyn pääverkkoselvitys.

 

Ympäristövaikutukset huomioidaan

Liikenteen aiheuttamat ympäristövaikutukset, kuten melu ja vaikutukset pohjaveden laatuun, huomioidaan kaikessa toiminnassa, erityisesti uusia hankkeita toteutettaessa. Toimenpiteitä voidaan kuitenkin toteuttaa vain resurssien sallimassa mittakaavassa. Tavoitteena on, että liikennemelulle altistuvien ihmisten määrä ei kasva nykyisestä. Liikenteen haitallisten päästöjen vähentäminen ja henkilöautoistumisen kasvun hillintä ovat myös tavoitteena. Raskaan liikenteen osalta haittoja minimoidaan vaarallisten aineiden kuljetusreittejä suunniteltaessa sekä hyötykuormien kasvattamisen kautta eli entistä pidempien ja painavampien rekkojen sallimisella. Nämä edellyttävät toimenpiteitä myös tieverkolla.