Liikennejärjestelmätyö

Alueellisessa liikennejärjestelmä- työssä varmistetaan valtakunnallisten tavoitteiden toteutuminen, tieverkon pitkäjänteinen kehittäminen ja valtakunnallisen liikenteen turvallisuus ja sujuvuus.

Liikennejärjestelmätyö – suunnittelua, toteutusta ja seurantaa 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkän aikavälin strategista suunnittelua. Sen tavoitteena on sovittaa yhteen eri liikkumismuodot: kävely, pyöräily, joukkoliikenne, tavaraliikenne ja henkilöautoilu. Tarkastelussa on yksittäisten hankkeiden sijaan liikenne kokonaisuutena, sekä erilaisten toimenpideyhdistelmien vaikutukset. Liikennejärjestelmäsuunnittelu sisältää myös laajemmin maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinoelämän (MALPE) toimintaedellytysten yhteensovittamista. Suunnitelmaan kootaan alueen toimijoiden yhteinen näkemys järjestelmän kehittämisestä. Suunnitelman tavoitteisiin sitoudutaan liikennejärjestelmän aiesopimusten tai MAL-sopimuksen (maankäyttö, asuminen ja liikenne) kautta. Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitysten välillä seurataan suunnitelman toteutumista.

 

ELY-keskuksen rooli liikennejärjestelmätyössä  

 • ELY-keskus tekee liikennejärjestelmän suunnitteluyhteistyötä kaikilla suunnittelun tasoilla, erityisesti tienpidon näkökulmasta, mutta kaikki kulkutavat huomioiden.
 • ELY-keskus toimii liikennejärjestelmäsuunnitelmien toteuttajana tienpidon osalta yhdessä Liikenneviraston ja kuntien kanssa.
 • ELY-keskus toimii joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena.
 • ELY-keskus osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitelmien seurantaan ja jatkuvaan kehittämiseen.

Alueellisessa liikennejärjestelmätyössä varmistetaan valtakunnallisten tavoitteiden toteutuminen, tieverkon pitkäjänteinen kehittäminen, ja liikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Tavoitteena on parantaa matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta, turvallisuutta ja liikennejärjestelmän tehokkuutta ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Matkojen ja kuljetusten toimivuus saavutetaan eri liikennemuotojen yhteistyöllä, maankäytön asettamien reunaehtojen puitteissa.

 

Liikennejärjestelmän ja maankäytön pitkän tähtäimen suunnittelu

Liikennejärjestelmäsuunnitelmia ja maakuntakaavoja tehdään Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella kolmen maakunnan alueella. Uudenmaan liiton vetämänä laaditaan Uudenmaan maakuntakaavan lisäksi Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmat. Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, ja juuri käynnistyneestä MAL 2019 -suunnitelmasta. Kanta- ja Päijät-Hämeessä maakunnan liitto laatii maakuntakaavan, ja vastaa liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta.

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja maakuntakaavojen tilanne  

 • Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 ja MAL-sopimus 2016–2019
  • MAL 2019 -suunnitelma valmisteilla
 • Itä-Uudenmaan liikennestrategia 2030 ja aiesopimus 2015–2019
  • Valmisteilla Uusimaa-kaava 2050, valmisteilla Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava
 • Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 ja aiesopimus 2014–2019
  • Valmisteilla Uusimaa-kaava 2050, valmisteilla Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaava
 • Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2014 ja aiesopimus 2014–2019
  • Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 ehdotusvaiheessa
 • Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2014
  • Päijät-Hämeen voimassa oleva maakuntakaava 2014 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 2016.

 

Olosuhteet taloudelliselle toiminnalle 

Talouden pitkä alamäki on nostanut elinkeinoelämän ja logistiikan tarpeet keskeiseksi teemaksi tienpidon toimenpiteiden kohdentamisessa. Tämä näkyy tärkeiden kuljetusreittien parantamisena sekä esimerkiksi raskaan liikenteen levähdysalueiden ja rekkaparkkien kehittämisenä ja rakentamisena. Yhteydenpito elinkeinoelämän suuntaan on tiivistynyt. Myös yksittäisten talouden toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä esimerkiksi liittymiä suunniteltaessa, ja elinkeinoelämä on myös toisinaan osallistunut hankkeiden kustannuksiin. Tavoitteena on turvata alueen taloudellinen kilpailukyky luomalla sujuvia ja turvallisia liikenneyhteyksiä kuljetusten ja työmatkalaisten käyttöön.

 

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 

Uudenmaan ELY-keskus edistää kävelyä ja pyöräilyä monin keinoin, jotka limittyvät liikenneturvallisuuden edistämisen kanssa. Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien kasvua palvelevat monet infrastruktuurin parantamistoimenpiteet, kuten kevyen liikenteen väylien ja suojateiden rakentaminen. Lisäksi kävelijöiden ja pyöräilijöiden tarpeiden huomioonottamista parannetaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelmilla, joilla kehitetään myös liikenneturvallisuutta.

Liikkumisolosuhteet pyritään luomaan sellaisiksi, että asukkaat kokevat pyöräilyn matkantekotapana helpoksi, mukavaksi, turvalliseksi ja nopeaksi. Kävelyn osalta samat tekijät ovat tärkeitä, mutta miellyttävä ympäristö korostuu vielä enemmän. Kävelyn ja pyöräilyn arvostusta pyritään vahvistamaan monin eri tavoin yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Vuoden 2016 lopulla Uudenmaan ELY-keskus päivitti jalankulku- ja pyöräilyväylien tarveselvityksen ja kehitti hankkeiden priorisointimenettelyä yhteistyössä kuntien kanssa. Toiminta HSL:n kävelyn ja pyöräilyn yhteistyöryhmän kanssa on aktiivista. Vuonna 2017 valmistui Forssan seudun pyöräilyn pääverkkoselvitys.

 

Ympäristövaikutusten huomioiminen 

Liikenteen aiheuttamat ympäristövaikutukset, kuten melu ja vaikutukset pohjaveden laatuun, huomioidaan kaikessa toiminnassa ja erityisesti uusia hankkeita toteutettaessa. Toimenpiteitä voidaan kuitenkin toteuttaa vain resurssien sallimassa mittakaavassa. Tavoitteena on, ettei liikennemelulle altistuvien ihmisten määrä kasva nykyisestä. Liikenteen haitallisten päästöjen vähentäminen ja henkilöautoistumisen kasvun hillintä ovat myös tavoitteena. Raskaan liikenteen osalta haittoja minimoidaan vaarallisten aineiden kuljetusreittejä suunniteltaessa. Lisäksi haittoja minimoidaan hyötykuormien kasvattamisen kautta sallimalla entistä pidemmät ja painavammat rekat. Nämä tavoitteet edellyttävät toimenpiteitä myös tieverkolla.