Liikennestrategia 2025

Elinkeinoelämälle edellytyksiä ja asukkaille sujuvaa arkea.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue on koonnut keskeiset tavoitteensa ja kehittämislinjauksensa liikennestrategiaan, joka ulottuu vuoteen 2025 asti. Liikennestrategian keskeisten linjausten toimenpiteitä ja niiden ajoitusta täsmennettiin vuoden 2017 aikana. Päätavoitteina on tarjota elinkeinoelämälle hyvät toimintaedellytykset ja tehokasta logistiikkaa, sekä asukkaille sujuvaa arkea ja mahdollisuuksia kestäviin liikkumisvalintoihin. Tavoitteet konkretisoituvat neljän toimintalinjauksen avulla: kustannustehokkaat kuljetusketjut, kestävä yhdyskuntarakenne ja liikkumisratkaisut, turvallisuutta kaikille tienkäyttäjille ja digitalisaatiolla uusia toimintamalleja.

 

Kustannustehokkaat kuljetusketjut 

Uudenmaan ELY-keskus hankkii jatkuvasti ajantasaista tietoa muuttuvista asiakastarpeista ja kuljetusketjujen palvelutaso-odotuksista. Tarpeisiin vastataan mahdollisuuksien mukaan. Elinkeinoelämän kanssa käydään entistäkin tiiviimpää vuoropuhelua, ja tienpitoa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä. Tehokkuutta ja innovaatioita haetaan kokeiluilla ja uusilla toimintamalleilla. Keskeisiä linjauksen toimenpiteitä ovat:

 • Päivittäisen liikennöitävyyden varmistaminen  
  • Päivittäisen liikennöitävyyden turvaaminen tieverkolla on tienpidon perustehtävä. Pääteillä ja vilkkailla seututeillä, jotka ovat kriittisiä elinkeinoelämän kuljetusten ja työmatkaliikenteen sujumiselle, tarjotaan selvästi korkeampaa palvelutasoa kuin muulla tieverkolla. 
 • Korjausvelan vähentäminen
  • Tieverkon korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja pienentäminen on yksi liikennepolitiikan lähivuosien kärkitehtäviä. Painopisteinä ovat asiakastarpeiden perusteella tunnistetut vaikuttavimmat toimenpiteet ja kohteet. 
 • Vaikuttavimpien investointien toteuttaminen
  • Pienet ja kustannustehokkaat toimenpiteet painottuvat, kun investointien suunnittelussa ja valinnassa painotetaan vaikuttavuutta ja resurssien tehokasta käyttöä. 

 

Kestävä yhdyskuntarakenne ja liikkumisratkaisut

Uudenmaan ELY-keskus tukee yhdyskuntarakenteen kehittämistä suuntaan, joka edistää kestävien kulkutapojen käyttöä. Samalla mahdollistetaan turvallinen liikkuminen taloudellisesti ja päästöjä vähentäen. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita parannetaan jatkuvalla yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa. Prioriteettina on työmatkaliikenteen sujuvuus, mikä parantaa asukkaiden arkea ja elinkeinoelämän edellytyksiä. Keinoja linjauksen toteuttamiseen ovat:

 • Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus
  • Uudenmaan ELY-keskuksen alueen voimakas kasvu edellyttää määrätietoista maankäytön ohjausta ja tehokasta liikennejärjestelmää. Yhdyskuntarakennetta kehitetään suosimaan kestävää liikkumista. Avainasemassa on liikenteen ja maankäytön kehityksen yhteensovittaminen.
 • Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
  • Kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle on mahdollisuuksia erityisesti kaupunkiseuduilla ja taajamissa. Toimivia arjen matkoja turvattaessa nousevat esiin monenlaiset kävelyä ja pyöräilyä tukevat toimenpiteet.
 • Joukkoliikenteen järjestäminen ja uudistaminen
  • Joukkoliikenteen suosion kasvattamiselle on edellytyksiä isommilla kaupunkiseuduilla ja kaukoliikenteessä, muualla pyritään varmistamaan julkisen liikenteen peruspalvelut. Erityyppisillä alueilla on tarvetta erilaisille julkisen liikenteen palveluille. Yhteistyöllä kuntien kanssa tehostetaan joukkoliikenteeseen käytettävissä olevan rahoituksen vaikuttavuutta ja toteutettua kaikille avointa joukkoliikennettä.

 

Turvallisuutta kaikille tienkäyttäjille

Liikenneturvallisuuden myönteinen kehitys on liikennepolitiikan reunaehto, joka edellyttää sidosryhmien aktiivista yhteistyötä. Uudenmaan ELY-keskuksessa liikenneturvallisuus on keskeinen elementti kaikessa tekemisessä. Kun tieverkolla toteutetaan erilaisia toimenpiteitä erilaisista lähtökohdista, pyrkimyksenä on aina vaikuttaa positiivisesti myös liikenneturvallisuuteen.

 

Digitalisaatiolla uusia toimintamalleja

Digitalisaatio on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisista ja taloudellisista muutosvoimista, joka vaikuttaa voimakkaasti myös liikenteeseen. Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muodostuu infrastruktuurin, palvelujen ja tiedon saumattomasta yhteistoiminnasta. Uudenmaan ELY-keskus on mukana mahdollistamassa uusia toimintamalleja ja palveluja.