Siirry sisältöön

Etusivu Talous ja toimintaympäristö Tienpidon näkymiä

Tienpidon näkymiä

Toimivatko markkinat?

Uudenmaan ELYn alueella kevään 2023 päällystyskilpailutuksissa hintataso on ollut selittämättömän korkea. Vaikka raaka-aine- ja työvoimakustannukset on huomioitu kustannusarvioissa, ovat ylitykset kustannusarvioihin nähden olleet toimialueellamme silti noin 50 %:n luokkaa. Tämä on selvästi myös valtakunnallista tasoa enemmän, jossa nousua on noin 30 %. Kutakin kilpailutusta kohden tarjouksia on saatu kaksi tai kolme ja tarjoushinnat ovat olleet melko lähellä toisiaan. Onko alalla tälle liikenneympäristönäkin paikoin vaativalle toimialueelle tarjolla jo liian vähän potentiaalisia toimijoita vai mistä on kyse? Kustannustason nousun takia Uudenmaan ELYn päällystysohjelma jää kuluvana vuonna ennätyksellisen lyhyeksi noin 360 ajoratakilometriin eli alle puoleen sellaisesta tasosta, jolla korjausvelan taso pystyttäisiin pitämään edes ennallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vain korkeimman korjausluokan verkolle voidaan kohdistaa uudelleenpäällystystoimenpiteitä ja sielläkin joudutaan tarpeellisia kohteita siirtämään seuraavaan vuoteen vastoin elinkaaren kannalta tehokkainta päällystysrytmiä. Muilta osin päällystetyn tiestön välitön turvallisuustaso ja liikennöitävyys pyritään hoitamaan korjaamalla vain vaurioituneet ja pahoin urautuneet kohdat. Myös nopeusrajoitusten laskuun päällysteiden huonon kunnon vuoksi pitää varautua nykyisellä rahoitustasolla viimeistään 2024 ellei kustannustaso putoa merkittävästi.

Tietopohjaista priorisointia

Niukassa rahoitustilanteessa on tärkeää pystyä kohdistamaan vähät resurssit tärkeimpiin kohteisiin. Uudenmaan ELYssä on kehitetty viime vuosina tieverkon merkittävyysluokittelua työkaluksi tärkeimpien tiejaksojen tunnistamiseen huomioimalla entistä monipuolisemmin ja ajantasaisemmin oleellisimpia toimintaympäristöä ja verkon käyttöä kuvaavia tekijöitä. Merkittävyystekijöihin perustuva priorisointi on koskenut aiemmin erityisesti alinta verkkoa, mutta tienpidon rahoituksen ostovoiman vähentyessä tarkastelua joudutaan tekemään entistä enemmän myös vilkasliikenteisemmillä verkon osilla. Uudenmaan ELYn tieverkon merkittävyysluokitus kattaa koko Uudenmaan ELYn tienpitovastuulla olevan verkon moottoriteitä ja Kehä III:n sisäpuolista aluetta lukuun ottamatta noin pariin tuhanteen jaksoon jaettuna ja sitä käytetään apuna erityisesti korjaustoimien kohdistamisessa. Säännöllinen henkilöliikenne ja säännöllisen tavaraliikenteen potentiaali pyritään arvioimaan useiden eri tunnuslukujen avulla. Lisäksi arvioinnissa käytetään apuna lukuisia muitakin eri lähteistä kerättäviä tunnuslukuja. Kuluvana vuonna uutta on puutavaran virtausanalyysi, jossa metsävaratietoihin pohjautuen arvioidaan tulevaa hakkuupotentiaalia seuraavan kymmenvuotiskauden aikana ja siitä johtuvia tulevia puutavaran kuljetustarpeita alemmalla tieverkolla.

Yksityisteitä avustetaan

Uudenmaan ELYn alueella on noin 36 000 kilometriä yksityistieverkkoa, joka syöttää raaka-aineita ja elintarvikkeita elinkeinoelämälle ja tukee ihmisten liikkumista ja työntekoa erityisesti maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Toimivalla yksityistieverkolla on myös tärkeä rooli Suomen huoltovarmuuden kannalta. ELY-keskukset avustavat järjestäytyneitä tiekuntia parantamishankkeiden kustannuksiin osallistumalla. Vuonna 2023 avustusten hakeminen on aiempaa kannattavampaa avustusprosentin noston myötä. Siltakorjaukseen avustuksen suuruus on 85 % ja muissakin parantamishankkeissa 70 %. Lisäksi avustukseen käytössä olevia määrärahoja on lisätty erityisesti metsätiekohteita painottaen.

Palaa alkuun