Tieverkon kunnossapito

Teiden kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti teiden päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle.

Maanteiden kunnossapitoon kuuluvat päällystettyjen teiden, sorateiden, siltojen, tieympäristön sekä maanteiden varsilla olevien laitteiden ja rakenteiden hoito ja ylläpito. Kunnossapidon tarkoituksena on taata tieverkon turvallisuus ja päivittäinen liikennöitävyys kesä- ja talvihoidon toimenpiteillä.

 

Ajankohtaista tieverkon kunnossapidossa

Talvihoidon toimintalinjat uudistetaan vuoden 2018 aikana. Toimintalinjoissa määritellään talvihoidon laatuvaatimusten muutossuunnat. Muutoksilla pyritään vastaamaan muuttuneiden ilmasto-olosuhteiden vaatimuksiin ja asiakkaiden odotuksiin mahdollisimman tehokkaasti käytettävissä olevalla rahoituksella. Uusi toimintalinja näkyy kansalaisten arjessa ja kuljetusten parempana varmuutena monelta osin jo talvella 2019–2020.

Teiden hoitoon kehitetään uudenlainen urakkamalli syksyllä 2018 käynnistyvään kilpailutukseen. Uudessa mallissa korostuvat tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö sekä nopeampi reagointikyky muutoksiin. Kiinteästä kokonaishinnasta siirrytään tavoitehintaan, jolloin urakoista maksetaan toteutumien mukaan. Uudenlaiset urakat päästään aloittamaan vuoden 2019 syksyllä.

 

Kesä- ja talvihoito 

Maanteiden talvi- ja kesähoidon osalta tiestö on jaettu kymmeneen urakka-alueeseen. Alueurakoitsijat vastaavat maanteiden hoidosta Liikenneviraston ja ELYn määrittelemän palvelutason mukaan. Tiet on jaettu liikennemäärien mukaan hoitoluokkiin, joilla toimenpideajat esimerkiksi lumen auraamisen suhteen vaihtelevat. Maanteiden talvihoitoluokitus näkyy oheisella kartalla.

Talvihoito keskittyy lumenpoistoon ja liukkauden torjuntaan. Turvallinen talviliikenne on yhteispeliä autoilijoiden, tienhoitourakoitsijoiden, teiden hoidosta vastaavien ELY-keskusten ja Liikenneviraston kesken. Tien hoidon keinoin ei pystytä koskaan saamaan aikaan kesäkeliä talven keskelle. Autoilijoiden varautuminen omalta osaltaan talven vaihteleviin kelitilanteisiin on oleellinen osa turvallista talviliikennettä. Kaikki tienkäyttäjät voivat seurata maanteiden talvihoidon toimenpiteitä reaaliaikaisesti Liikenneviraston Liikennetilanne verkkopalvelussa.

Kesähoitoon kuuluu esimerkiksi tieympäristön siisteydestä huolehtiminen, piennarten niittäminen ja näkyvyyttä haittaavan kasvillisuuden raivaaminen. Sorateitä lanataan, sorastetaan ja talvisin lisäksi suolataan. Teiden kunnosta huolehditaan esimerkiksi päällysteitä uusimalla, teiden rakenteita parantamalla sekä korjaamalla siltoja ja kelirikosta kärsiviä sorateitä.

 

Päällysteet 

Päällystetty tieverkko on jaettu yhteysväleittäin ylläpitoluokkiin liikennemäärän, yhteysväliajattelun sekä paikallisia liikenteen tarpeita kuvaavan muun tiedon perusteella. Rahoitus ohjaa voimakkaasti eri ylläpitoluokassa olevien teiden päällystystoimia. Valtakunnallinen linjaus on, että vilkasliikenteisten teiden pintakunto turvataan, ja muualla teiden kunto heikkenee. Pidemmällä aikavälillä tilanne on haasteellinen yhteiskunnan – ja erityisesti tien käyttäjien – näkökulmasta.

ELY-keskus suunnittelee kesän päällystystyöt talvella. Mittaus- ja muiden lähtötietojen sekä ennusteiden avulla asiantuntijat määrittelevät päällystyskohteet mahdollisimman tehokkaasti toteutettaviksi.  Kevään aikana paljastuneet vauriot voidaan vielä lisätä saman kesän ohjelmaan. Päällystystyöt toteutetaan kesäaikaan, touko–lokakuussa. Myös tiemerkinnät uusitaan kesäkaudella.

Päällysteiden vaurioita korjataan yhä enemmän paikkauksilla, koska päällysteen uusiminen kokonaan ei kustannussyistä ole mahdollista läheskään aina tarpeen ilmetessä. Varsinkin vähäliikenteisemmillä teillä turvaudutaan päällystevaurioiden paikkaamiseen. Päällysteen huonosta kunnosta johtuen toimenpidevalikoimaan on jouduttu ottamaan myös pysyvät varoitusmerkit ja jopa nopeusrajoituksen alentaminen.