Siirry sisältöön

Etusivu Toiminta ja tavoitteet Liikenteen linjaukset

Liikenteen linjaukset

Liikenteen strategiset painotukset

Strategia – osa johtamisen arkkitehtuuria

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenteen strategisissa painotuksissa kuvaamme ELY-keskuksen roolia ja tehtäväkenttää omalla toimialueellaan sekä kirkastamme toiminnan tavoitteita. Tunnistetut painopisteet antavat suuntaviivat liikennejärjestelmän kehittämiselle ja suunnittelulle, tienpidolle sekä joukkoliikenteen järjestämiselle. Strategia on osa johtamisen arkkitehtuuria ja se linjaa organisaation tärkeimpiä tavoitteita sekä tukee jokapäiväisessä työssä tehtäviä valintoja ja ratkaisuja.

Liikennejärjestelmän ja liikenneturvallisuuden kehittämisessä, tienpidossa sekä julkisen liikenteen järjestämisessä on monia reunaehtoja ja valtakunnantason linjauksia sekä ohjeita, jotka olemme huomioineet liikenteen strategisissa painotuksissa alueellisen toimintaympäristön näkökulmasta.

Liikenteen strategiset painopisteet olemme jakaneet neljään osa-alueeseen: Kestävä liikenne, Elinvoimaa alueelle, Turvallinen liikenne sekä Aktiivinen yhteistyö ja ennakoiva vuorovaikutus. Painopistealueille on määritelty konkreettisia toimenpiteitä, joilla täsmennetään ja havainnollistetaan strategiaa tukevia tehtäviä. Toimenpiteille on luotu myös mittaristo, jolla seuraamme niiden toteutumista vuosittain suhteessa toimenpiteille asetettuihin tavoitteisiin.

Tavoitteena entistä turvallisempi sujuva ja kestävä liikenne

Kestävä liikenne -painopiste on yksi osatekijä yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja hiilineutraalisuuden tavoittelussa. ELY-keskuksessa edistämme kestävää liikkumista matkaketjuja ja liikenneturvallisuutta koskevilla suunnitelmilla, joita teemme yhdessä kuntien kanssa. Kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen infran kehittämisen merkitys tulee kasvamaan siirryttäessä vähäpäästöiseen liikenteeseen. Esimerkiksi alikulut, liityntäpysäköinti ja pysäkkiympäristöt vaativat huomiotamme. Painotamme toiminnassamme matkaketjujen ja kuljetusketjujen kehittämistä. Joukkoliikenteen liityntä- ja vaihtoyhteyksien sujuvuus ja helppous ovat tärkeä osa matkaketjujen toimivuutta.

Liikenteen aiheuttamat ympäristöhaitat, kuten melu, sekä vaikutukset pohjavesiin, ilmanlaatuun ja kasvihuonekaasupäästöihin otamme huomioon kaikessa toiminnassa. Tieliikennemelulle altistuvien ihmisten määrä ei saisi nousta, vaan sen pitäisi laskea.

Turvallisen liikenteen painopiste käsittää neljä keskeistä osa-aluetta: Kehitämme turvallisuutta digitalisaation ja automaation avulla​, teemme aktiivista turvallisuusyhteistyötä​, parannamme liikenneinfrastruktuuria​ sekä huolehdimme turvallisista ajonopeuksista​.

Suunnittelemme kuntien kanssa yhteistyössä turvallista ja kestävää liikennettä tukevia toimenpiteitä, joita kehitetään usein samoin keinoin. Parannamme myös tienylitysratkaisuja nykyistä turvallisemmiksi. ELY-keskuksena olemme olleet aktiivisia turvallisuusstrategian valtakunnallisissa työryhmissä sekä mukana pilotoimassa turvallisuuden parantamiseen tähtääviä digitalisaatiohankkeita kunnossapidossa. Lisäksi suunnittelussa huomioimme automaattisen liikennevalvonnan ja raskaan liikenteen valvontapisteet aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin.

Elinvoimaisia alueita ja aktiivista yhteistyötä

Elinvoimaa alueelle -painopiste keskittyy toimenpiteisiin, joilla huolehdimme kasvavien kaupunkiseutujen saavutettavuudesta, teiden merkittävyyttä vastaavan kunnon ja liikennöitävyyden turvaamisesta sekä pitkämatkaisen tavaraliikenteen tarpeiden huomioimisesta. Teemme yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden määrittelyssä ja suunnitelmavalmiuden parantamisessa. Kehitämme myös raskaan liikenteen taukopaikkoja, otamme huomioon pituudeltaan tai painoltaan aiempaa suurempien rekkojen tarpeet tieverkolla ja huolehdimme varareittien sujuvuudesta sekä erikoiskuljetusreittien toimivuudesta. Kuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä huolehdimme, että kuljetukset satamiin ja terminaaleihin ovat sujuvia sekä tie- että katuverkolla.

Priorisoimme tienpitoa ja parantamishankkeita entistä voimakkaammin maanteiden merkittävyysluokituksen ja palvelutasotavoitteiden perusteella samalla kehittäen luokitusten tietopohjaa ja laatua. Huolehdimme ELY-keskuksessa alueiden ja erityisesti kasvavien kaupunkiseutujen saavutettavuudesta. Saavutettavuus on elinkeinoelämän lisäksi tärkeää myös työ- ja opiskelumatkoilla. Turvaamme joukkoliikenteen palvelut erityisesti tärkeimmillä opiskelu- ja työmatkayhteyksillä.

Toimintamme keskiössä ovat aktiivinen yhteistyö ja ennakoiva vuorovaikutus niin viranomaisten, elinkeinoelämän kuin tienkäyttäjien kanssa. Osallistumme aktiivisesti viranomaisyhteistyöryhmiin ja käymme ennakoivaa vuoropuhelua kuntien sekä ammattiliikenteen yhteistyöverkostojen kanssa. Tunnistamme keskeiset tienkäyttäjien asiakasryhmät sekä heidän tarpeensa ja viestimme aktiivisesti ELY:n toiminnasta eri kanavien kautta. Kirkastamme asiakasyhteydenottojen toimintamallit ja olemme aktiivisessa yhteistyössä valtakunnallisen asiakaspalvelukeskuksen kanssa.

Palaa alkuun