Turvallinen liikkuminen

Turvallisuus on monen tekijän summa.

Liikenneturvallisuuden parantaminen on yksi keskeisistä tavoitteista kaikessa tienpidossa ja liikenteessä. Tavoitteet liikenneturvallisuudelle on asetettu valtioneuvoston periaatepäätöksellä. Päätökseen sisältyy turvallisen liikenteen visio, jonka mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Vuodelle 2020 on asetettu vaativa tavoite puolittaa liikennekuolemat ja vähentää loukkaantumisia 25 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Tuolloin Uudenmaan ELY-keskuksen alueen liikenneonnettomuuksissa menehtyi yhteensä 51 henkilöä ja loukkaantui noin 2 430 henkilöä. Vuoteen 2020 mennessä liikennekuolemien määrä pitäisi saada laskemaan 25:en ja loukkaantumiset saada vähenemään 1 820:en. Vuoden 2017 tietojen mukaan tavoitteesta ollaan edellä henkilövahinko-onnettomuuksien suhteen. Liikennekuolemien määrä on kuitenkin pysynyt ennallaan.

Kuva: Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella

 

Liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet 

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden painopiste on vilkkaimmilla maanteillä. Toimenpiteitä tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tästä esimerkkinä on automaattinen liikenteenvalvonta eli kamerat, joita lisätään tiiviissä yhteistyössä poliisin kanssa onnettomuusherkimmille tiejaksoille. Vakavia suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksia vähennetään rakentamalla ja uusimalla tiekaiteita, sekä lisäämällä tiejaksoille leveitä, ajoneuvolle tärinää aiheuttavia keskimerkintöjä. Liikennekuolemia tapahtuu eniten yksittäis- ja kohtaamisonnettomuuksissa.

Onnettomuuksien kehityssuunta on hyvä, mutta nuoret erottuvat edelleen riskiryhmäksi onnettomuustilastoissa. Peuraonnettomuudet ovat yleisin onnettomuustyyppi, kun mukaan otetaan myös pelkästään aineellisia vahinkoja aiheuttaneet onnettomuudet. Hirvionnettomuudet ovat kuudenneksi yleisimpiä. Hirvien kulkureittien muutokset on hiljattain selvitetty. Riista-aitojen pidentämistarpeet ovat tiedossa ja niitä toteutetaan rahoituksen sallimissa määrin. Hirvieläimille on mahdollista rakentaa korvaavia kulkuyhteyksiä, mutta ne ovat huomattavan kalliita.

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta parannetaan yhdessä kuntien kanssa. Yhteistyöllä rakennetaan muun muassa kevyen liikenteen väyliä ja toteutetaan pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä, kuten suojateiden parantamisia. Tarpeen vaatiessa ajoneuvoliikenteen nopeuksia rauhoitetaan tarkistamalla nopeusrajoituksia, rakentamalla hidasteita ja asettamalla siirrettäviä nopeusnäyttöjä ongelmakohtiin. Matkaketjujen toimivuutta parannetaan rakentamalla turvallisempia yhteyksiä pysäkeille, parantamalla linja-autopysäkkejä sekä lisäämällä liityntäpysäköintipaikkoja pyörille ja autoille. Tarpeita uusille kevyen liikenteen väylille ja muille liikenneturvallisuustoimenpiteille olisi monikymmenkertainen määrä käytettävissä olevan rahoituksen suomiin mahdollisuuksiin nähden.

Tieliikenteen turvallisuus on paljolti kiinni asenteista. ELY-keskus tukee kunnissa tehtävää arvokasta kaikkiin ikä- ja tienkäyttäjäryhmiin kohdentuvaa liikenneturvallisuustyötä. Yhdessä kuntien kanssa laaditaan liikenneturvallisuussuunnitelmia sekä rahoitetaan tarvittaessa alueellisten liikenneturvallisuuskoordinaattorien toimintaa. ELY-keskus toimii aktiivisesti alueellisissa liikenneturvallisuuden yhteistyöryhmissä Liikenneturvan, poliisin ja muiden alueen toimijoiden kanssa.