Siirry sisältöön

Ingångssida Ekonomiska och verksamhetsmiljö Utsikter för väghållningen

Utsikter för väghållningen

Fungerar marknaden?

Inom NTM-centralen i Nylands område har prisnivån i beläggningsupphandlingarna våren 2023 varit oförklarligt hög. Även om råvaru- och arbetskraftskostnaderna har räknats in i kostnadskalkylerna, har uppskattningarna av kostnaderna ändå överskridits med cirka 50 procent i vårt verksamhetsområde. Detta är betydligt mer än den nationella nivån, där ökningen är cirka 30 procent. För varje konkurrensutsättning har man fått in två eller tre anbud och anbudspriserna har varit legat ganska nära varandra. Finns det redan för få potentiella aktörer inom detta tidvis krävande verksamhetsområde, även som trafikmiljö, eller vad handlar det om? På grund av den höjda kostnadsnivån blir beläggningsprogrammet för NTM-centralen i Nyland rekordartat kort i år – cirka 360 kilometer – det vill säga mindre än hälften av en nivå där nivån på reparationsskulden ens kan hållas oförändrad. Det innebär att man endast kan rikta ombeläggningsåtgärder mot nätet i den högre reparationsklassen och även där måste nödvändiga objekt flyttas fram till följande år i strid med den mest effektiva beläggningsrytmen med tanke på livscykeln. Till övriga delar strävar man efter att hantera den direkta säkerhetsnivån och trafikerbarheten på det belagda vägnätet genom att endast reparera skadade partier och partier med mycket djupa spår. Med den nuvarande finansieringsnivån måste man även vara förberedd på en sänkning av hastighetsbegränsningarna på grund av beläggningarnas dåliga skick senast 2024 om inte kostnadsnivån sjunker avsevärt.

Kunskapsbaserad prioritering

I en situation då finansieringen är knapp är det viktigt att kunna inrikta de begränsade resurserna på de viktigaste objekten. NTM-centralen i Nyland har under de senaste åren utvecklat klassificeringen av vägnätets betydelse som ett verktyg för att identifiera de viktigaste vägavsnitten genom att på ett mer mångsidigt och mer aktuellt sätt beakta de viktigaste faktorerna som beskriver verksamhetsmiljön och användningen av trafiknätet. Prioriteringen som bygger på betydelsefaktorer har tidigare i synnerhet gällt det lägsta nätet, men i och med att köpkraften för finansieringen av väghållningen minskar blir man tvungen att i högre grad än tidigare granska även livligt trafikerade delar av nätet. Betydelseklassificeringen av vägnätet vid NTM-centralen i Nyland omfattar, med undantag av motorvägarna området innanför Ring III, hela det nätverk som NTM-centralen i Nyland ansvarar för. Området är uppdelat i cirka ett par tusen avsnitt och klassificeringen används som hjälp särskilt för inriktning reparationsåtgärder. Man strävar efter att utvärdera den regelbundna persontrafiken och den regelbundna godstrafikens potential med hjälp av flera olika nyckeltal. Dessutom används många andra nyckeltal som samlas in från olika källor som hjälp vid utvärderingen. Ett nytt inslag i år är en flödesanalys av virket, där man utifrån uppgifter om skogstillgångar bedömer den framtida avverkningspotentialen under den kommande tioårsperioden och därmed de kommande transportbehoven av virke på det lägre vägnätet.

Understöd för enskilda vägar

Inom området för NTM-centralen i Nyland finns cirka 36 000 kilometer nät av enskilda vägar som förser näringslivet med råvaror och livsmedel och främjar människors rörlighet och arbete särskilt på landsbygden och i glesbygdsområden. Ett fungerande nät av enskilda vägar har också en viktig roll med tanke på Finlands försörjningsberedskap. NTM-centralerna bistår organiserade väglag genom att vara med och bekosta förbättringsprojekt. År 2023 är det lönsammare än tidigare att ansöka om understöd, eftersom procentsatserna för understöden höjs. Understödet för broreparationer är 85 procent och för andra förbättringsprojekt 70 procent. Dessutom har anslagen för understödet utökats särskilt med betoning på skogsvägsobjekt.

Palaa alkuun