Utsikter för väghållningen

Trafiknätet måste underhållas och utvecklas långsiktigt och konsekvent så att det uppfyller näringslivets och medborgarnas skiftande behov.

Ekonomi

NTM-centralen i Nyland ansvarar för väghållningen i Finlands mest trafikerade och nationellt sett viktigaste region. Regionen omfattar Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. NTM-centralerna ansvarar, under ledning av Trafikledsverket, om landsvägsnätets upprätthållning och utveckling i sina områden. NTM-centralen i Nyland ansvarar för en landsvägssträcka på dryga 9 000 km.

Väghållningen har redan länge utförts med mindre och mindre budgetmedel fastän området ständigt växer. Tilläggsfinansieringen åren 2016–2018 för att minska reparationsskulden (NTM-centralen i Nyland cirka 51 miljoner euro) samt tilläggsfinansiering åren 2017–2019 för bastrafikledshållningen för att komplettera finansieringen för reparationsskulden (NTM-centralen i Nyland cirka 24 miljoner euro) har varit betydande tillägg för väghållningens basfinansiering. Med dem har man ändå kunnat hejda reparationsskuldens tillväxt endast tillfälligt och för närvarande är det mycket utmanande att med basfinansieringen för väghållningen kunna genomföra de allra nödvändigaste underhålls- och reparationsåtgärderna. Utvecklingen har också varit mycket oroande och på längre sikt skulle hejdandet av reparationsskuldens tillväxt och ett hållbart underhåll av vägnätet på långt sikt kräva att finansieringsnivån för väghållningen skulle höjas permanent.

På NTM-centralen i Nyland oroar vi oss för de nästintill obefintliga investeringsmedlen, för år 2019 finns inga planerbara investeringsmedel och förra året var medlen också knappa vilket man tillfälligt hjälpte till med tilläggsfinansiering. När tilläggsfinansieringsprogrammen upphör i år försämras situationen ännu mer eftersom man inte med den nuvarande basfinansieringen för väghållningen kan försäkra att vägnätet hålls i det skick som dagens behov kräver. Till följd av de otillräckliga anslagen har vi varit tvungna att genomföra lättare reparationer av vägnätet i stället för grundläggande förbättringar eller rentav skjuta upp reparationer. Kommunerna bidrar till väghållningsprojekt som är viktiga för dem och näringslivet finansierar i växande grad de projekt som ligger i dess intresse. Trots detta blir en allt större del av vägnätet i dåligt skick.

Klimatmål

För att uppnå klimatmålen måste man öka på hållbar trafik. Lednätet ska möjliggöra en fungerande kollektivtrafik och goda omständigheter för gång- och cykeltrafik. De stora trafikmängderna och den växande befolkningsmängden i NTM-centralen i Nylands verksamhetsområde framhäver också miljöskador, men å andra sidan skapar stora trafikmängder och tät bebyggelse goda förutsättningar för att utveckla hållbar trafik och hejda klimatförändringen. Projekt som strävar mot klimatmålen har genomförts i NTM-centralen i Nylands område bl.a. genom att öka på anslutningsparkeringsplatser, leder för lätt trafik och parkeringsplatser för cyklar samt kollektivtrafikfiler och parkeringsarrangemang.

För godstrafikens del är en betydande förnyelse som siktar på att minska på klimatutsläppen förordningsändringen från januari 2019 som möjliggjorde att fordonskombinationer som är nästan 10 meter längre än förut kunde införas i trafiken. Deras lämplighet och fördelar i normal vägtrafik testades i dryga fem år med olika HCT-prov (High Capasity Transport). Som bäst kan man genom att öka på fordonskombinationernas längd uppnå en minskning av koldioxidutsläpp på tiotals procent, men för att uppnå fördelarna vidsträckt måste trafikeringen av nya fordonskombinationer möjliggöras i både väg- och gatunätet. För att fördelarna som man strävar efter med reformen ska realiseras särskilt i stadsregioner och i närheten av dem borde man också satsa på trafiksystemet.