Siirry sisältöön

Ingångssida Ekonomiska och verksamhetsmiljö Utsikter för väghållningen

Utsikter för väghållningen

Kuva liikenteestä läntiseltä Uudeltamaalta.

Reparationsskulden blir svårare att hantera

I planen för de offentliga finanserna 2023–2026 är spartrycket särskilt inriktat på kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Det blir en permanent nedskärning på 110 miljoner euro för utveckling av trafikledsnätet efter tre år av höjda nivåer. Även bastrafikledshållningen hotas av en minskning på 15 miljoner euro, vilket ännu utvärderas före höstens budgetmangling. Lyckligtvis finns det en bred enighet om vikten av att säkerställa den dagliga trafikerbarheten och hantera reparationsskulden. Även om det inte görs några nedskärningar i bastrafikledshållningen kommer det att bli svårt att hantera reparationsskulden. Under det senaste året har kostnadsnivån inom anläggningssektorn ökat med cirka 16 %. Stigande kostnader för energi och viktiga råvaror märks i infrastruktursektorn. Priset på olja och gas syns tydligt direkt i beläggningsverksamheten, priset på stål vid byggande och priset på flytande bränsle särskilt vid underhåll av vägnätet. Med samma pengar får man mindre än tidigare. Till exempel i år är beläggningsprogrammet inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland endast cirka 500 km långt, så reparationsskulden ökar. Dessutom var vintern 2022 svår med tanke på beläggningarnas skick. År 2021 räckte finansieringen ännu till en beläggningsmängd på cirka 700 km, med vilken reparationsskulden inte ökade. Tyvärr ser 2023 ännu sämre ut. Reparationsskulden gäller förutom vägbeläggning även bland annat broar och andra konstbyggnader, punktvisa skador på vägobjekt, dräneringskonstruktioner samt utrustning och anordningar. Det råder ingen brist på objekt som behöver repareras.

Främmande arter i vägmiljön

I juni 2019 antogs en ny nationell förordning om skadliga främmande arter, och arter som vresros och blomsterlupin har lagts till på listan. Båda är en välbekant syn i vägmiljön. Vresros har också planterats rikligt under tidigare årtionden på grund av artens goda hållbarhet. Från och med juni 2022 får vresros inte förekomma i vägområden, eftersom förekomsten i sådana områden som ständigt används och underhålls betraktas som odling, vilket förbjuds i den nationella förordningen. Å andra sidan utgår EU:s förordning om främmande arter från att bekämpning ”till vilket pris som helst” inte är motiverad, det vill säga att hanteringsåtgärderna ska stå i proportion till konsekvenserna för miljön. Reparationsskulden för avlägsnande av skadliga främmande arter är upp till 56 miljoner euro. Enligt en preliminär bedömning består en betydande andel av kostnaderna av mottagning och behandling av främmande artavfall, så det behövs kostnadseffektiva lösningar för avfallshanteringen. Det finns ingen separat finansiering för dessa åtgärder, vilket försvårar hanteringen av främmande arter. En betydande del av vresrosförekomsterna i Finlands vägmiljö finns i området för NTM-centralen i Nyland. Sommaren 2022 har man för avsikt att inleda åtminstone ett större projekt för att utrota vresrosen samt göra ett prioriterat åtgärdsprogram utifrån de erhållna kostnadsuppgifterna med betoning på de områden som är mest känsliga för miljön.

Säkra försörjningsberedskapen

Grundpelare i den nationella försörjningsberedskapen, bland annat vid sidan av energitillgången, är ett fungerande trafiksystem även under undantagsförhållanden. NTM-centralernas ansvarsområden för trafik har beredskap att inom sitt område säkerställa sina uppgifter under normala förhållanden och i enlighet med lagstiftningen för vissa specialuppgifter under undantagsförhållanden. Säkerställandet av underhållsentreprenadernas verksamhet inklusive utrustning och material är direkt kopplat till väghållningens grundläggande uppgift. NTM-centralernas verksamhet för ordnande av kollektivtrafik stöder å sin sida under undantagsförhållanden på motsvarande sätt ordnandet av de persontransporter som situationen kräver. Utöver dessa förbereder sig NTM-centralernas ansvarsområden för trafik på vissa specialuppgifter som endast behövs under undantagsförhållanden, bland annat styrning av transporter. Försörjningsberedskapsaspekten har lyfts fram mer än tidigare i inriktningen på väghållningsåtgärderna. På NTM-centralen strävar vi efter att tillsammans med andra myndigheter identifiera de viktigaste projekten även ur detta aktuella perspektiv och aktivt bidra till att främja dem.