Siirry sisältöön

Etusivu Toiminta ja tavoitteet Joukkoliikenne

Joukkoliikenne

Houkutteleva joukkoliikenne syntyy viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyönä

Uudenmaan ELY-keskus vastaa joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä, pois lukien Helsingin seudun liikenteen (HSL), Hämeenlinnan ja Lahden seutujen, Raaseporin, Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkien toimivalta-alueet.

ELY-keskuksen joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät koostuvat infrastruktuurin ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä liikennepalveluiden suunnittelusta, ohjauksesta ja kehittämisestä. Joukkoliikenteeseen liittyvää infrastruktuuria ovat pysäkit, pysäkkimerkit ja katokset, polkupyöräpysäköintipaikat sekä niihin liittyvät kulkuyhteydet. Näistä suurinta osaa ylläpidetään maanteiden hoitourakoiden toimesta, mutta uusiakin investointeja pyritään tekemään vuosittain. Pienet infrainvestoinnit toteutetaan perustuen joukkoliikenteen infran tarvekoriin, joka on koonti suunnitelmien, selvitysten ja toimenpide-ehdotusten esille nostamista tarpeista. Pienempiä joukkoliikenneinfran parantamishankkeita toteutetaan esimerkiksi MAL-sopimuksien puitteissa. Suuremmat investoinnit, kuten esimerkiksi eritasoliittymien pysäkit tai vaihtopaikat toteutetaan isojen tiehankkeiden yhteydessä tai omina hankkeinaan.

ELY-keskus ostaa alueelleen markkinaehtoista liikennettä täydentäviä joukkoliikennepalveluita sekä rahoittaa joukkoliikenteen kehittämistoimia. Viranomaisen tehtävänä on huolehtia, että palvelut suunnitellaan ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina ja toiminnassa tavoitellaan kaikkien henkilökuljetusten yhteensovittamista. Suunnittelussa asiakkaiden liikkumistarpeisiin perustuvat markkinaehtoisesti syntyvät palvelut ja julkisesti hankitut palvelut on sovitettava yhteen. ELY-keskus koordinoi ja edistää alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken esimerkiksi alueellisten henkilöliikennetyöryhmien kautta.

ELY-keskus seuraa joukkoliikenteen palvelutasoa alueellaan ja asettaa sille tavoitteet. Palvelutasotavoitteet kuvaavat, millaista joukkoliikenteen palvelutason tulisi olla Uudenmaan ELY-keskuksen alueella ottaen huomioon alueen asukkaiden liikkumistarpeet, valtion ja kuntien tavoitteet, markkinaehtoisen liikenteen tarjonnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen määrärahakehyksen. Palvelutasomääritys koskee ensisijaisesti kuntien välisiä yhteyksiä Uudenmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella. Palvelutasomääritys voidaan tulkita tavoitteelliseksi vuorotarjonnan minimitasoksi, jonka ELY-keskus pyrkii alueellaan saavuttamaan. Yhteysväleille voi syntyä perustellusti myös esitettyä parempaa palvelutasoa kuntien aktiivisuuden ja tavoitteiden mukaan tai markkinaehtoisesti. Palvelutasomäärittely sisältää myös laadullisia tavoitteita. Viimeisin palvelutasomääritys on tehty vuosille 2021–2024.

Poikkeusolojen vaikutukset joukkoliikenteeseen

Alkuvuodesta 2020 Suomeen levinnyt Covid19–pandemia on vaikuttanut merkittävästi joukkoliikenteen palveluihin ja heikentänyt alan tulevaisuuden näkymiä. Koronapandemian myötä joukkoliikenteen matkustajamäärät romahtivat ja markkinaehtoisesti toimineita joukkoliikennepalveluita on karsiutunut. Yritysten taloudellinen tilanne on monin paikoin heikentynyt ja julkisen sektorin kustannukset ovat kasvaneet korvaavien palveluhankintojen ja alan tulevaisuutta turvaavien hankkeiden myötä. Pitkään jatkuneen pandemian aikana matkustajamäärissä on aika ajoin nähty kasvua, mutta alan tulevaisuus on edelleen epävarma. Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä matkustuksen määrä oli noin 75 % koronapandemiaa edeltäneestä ajasta. Lisäksi on havaittu, että matkustuksen arkipäivien ruuhkahuiput ovat tasoittuneet ja vapaa-ajan matkustus on kasvanut suhteellisesti työmatkaliikkumista enemmän.

Vuoden 2022 keväällä Venäjälle asetetut pakotteet nostivat polttoaineiden hintoja merkittävästi, mikä myös on heikentänyt joukkoliikenteen kannattavuutta. Tämä on ollut paha takaisku koronan vaikutuksista kärsineelle joukkoliikennealalle. Toisaalta polttoaineen hinnan nousu voi lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta yksityisautoiluun verrattuna. Myös yleinen kustannustason nousu ja työvoiman, kuljettajien sekä teknisen henkilöstön, saatavuusongelmat asettavat uusia haasteita joukkoliikenteelle.

Suomessa suoritettavat henkilökuljetuspalvelut vapautettiin väliaikaisesti arvonlisäverosta ajalle 1.1.–30.4.2023. Tällä pyrittiin parantamaan kotitalouksien ostovoimaa voimakkaan inflaation aikana. Uudenmaan ELY-keskus otti muutoksen arvonlisäverokannassa käyttöön kaikissa omissa joukkoliikenteen sopimuksissaan.

Palaa alkuun