Tieverkon kunnossapito

Teiden kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti teiden päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle.

Maanteiden kunnossapitoon kuuluvat päällystettyjen teiden, sorateiden, siltojen, tieympäristön sekä maanteiden varsilla olevien laitteiden ja rakenteiden hoito ja ylläpito. Kunnossapidon tarkoituksena on taata tieverkon turvallisuus ja päivittäinen liikennöitävyys kesä- ja talvihoidon toimenpiteillä sekä huolehtia teiden kunnosta.

Kesähoitoon kuuluu esimerkiksi tieympäristön siisteydestä huolehtiminen, piennarten niittäminen ja näkyvyyttä haittaavan kasvillisuuden raivaaminen. Sorateitä lanataan, sorastetaan ja suolataan. Talvihoito keskittyy lumenpoistoon ja liukkauden torjuntaan. Teiden kunnosta huolehditaan esimerkiksi päällysteitä uusimalla, parantamalla teiden rakenteita sekä korjaamalla siltoja ja kelirikosta kärsiviä sorateitä.

Maanteiden talvi- ja kesähoidon osalta tiestö on jaettu kymmeneen urakka-alueeseen. Alueurakoitsijat vastaavat maanteiden hoidosta Liikenneviraston ja ELYn määrittelemän palvelutason mukaan. Tiet on jaettu liikennemäärien mukaan hoitoluokkiin, joilla toimenpideajat esimerkiksi lumen auraamisen suhteen vaihtelevat. Maanteiden talvihoitoluokitus näkyy oheisella kartalla.

Teiden talvihoidossa yleensä lumi aurataan ensin ja liukkaus torjutaan sen jälkeen. Vilkkaimmat tiet aurataan ensin. Tavoitteena on, ettei vilkasliikenteisillä teillä ja kevyen liikenteen väylillä lunta saisi olla muutamaa senttiä enempää. Lumisateen loputtua lumi poistetaan pääteiltä 2–3 tunnissa ja kevyen liikenteen väyliltä viimeistään neljässä tunnissa. Vähäliikenteisillä teillä voi olla lunta ajoittain kymmenen senttiä ja lumi tulisi aurata kuudessa tunnissa.

Vilkasliikenteisillä teillä (hoitoluokat 1s, 1, 1b ja 1tb) liukkautta torjutaan suolaamalla ja muilla teillä hiekoittamalla tai karhentamalla polannetta. Erityisesti tienhoitoon tehtyjen ennusteiden avulla pyritään ennakoimaan tienpinnan jäätymisen ajankohta. Tällöin toimenpiteet liukkauden torjumiseksi vilkasliikenteisillä pääteillä voidaan tehdä pääosin ennakkoon tai 2–3 tunnin kuluessa liukkauden havaitsemisesta. Kevyen liikenteen väylillä turvataan riittävä pito erityisesti aamuliikennettä varten. Vähäliikenteisillä teillä liukkaus pyritään torjumaan 6–8 tunnin kuluttua sen havaitsemisesta, mutta vaikeimmissa sääolosuhteissa voi lievää liukkautta esiintyä pidempään.

Valtakunnallisten linjausten mukaisesti päällysteiden kunnostustöiden painopisteenä ovat vilkasliikenteiset päätiet. Vähäliikenteisempää tieverkkoa kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan.

ELY-keskus suunnittelee kesän päällystystyöt talvella. Mittaus- ja muiden lähtötietojen sekä ennusteiden avulla asiantuntijat määrittelevät päällystyskohteet mahdollisimman tehokkaasti toteutettaviksi.  Kevään aikana paljastuneet vauriot voidaan vielä lisätä ohjelmiin. Päällystystyöt toteutetaan kesäaikaan, touko–lokakuussa. Myös tiemerkinnät uusitaan kesäkaudella.

Päällysteiden vaurioita korjataan yhä enemmän paikkauksilla, koska päällysteen uusiminen kokonaan ei kustannussyistä ole mahdollista läheskään aina kun se olisi tarpeen. Varsinkin vähäliikenteisemmillä teillä joudutaan turvautumaan päällystevaurioiden paikkaamiseen.