Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Underhållet av vägnätet

Underhållet av vägnätet

Under vägarbetet kan trafiken styras till en omväg.

Underhållet av landsvägarna omfattar underhåll och drift av belagda vägar, grusvägar, broar, vägmiljöer samt utrustning och konstruktioner längs landsvägarna. Syftet är att med sommar- och vinterunderhåll säkerställa att vägnätet är säkert och den dagliga framkomligheten.

Aktuellt om underhåll av vägnätet

Vintern 2021–2022 var en utmaning för vägunderhållet med stora mängder snö och varierande temperaturer. De metoder som NTM-centralen och underhållsentreprenaderna hade tillgång till var på gränsen. Under vintern inträffade översvämningar som på ett ögonblick frystes till stora isfält och till och med hindrade användningen av farlederna. Avvikande fenomen i anslutning till klimatförändringen förutsätter i synnerhet att vägarnas dräneringssystem fungerar bra och att beredskapen inför avvikande situationer ständigt förbättras. Åldrande asfaltbeläggningar är också känsliga för skador från varierande vinterväder och livlig trafik.

Med tanke på trafiksäkerheten och vägkonstruktionernas hållbarhet är det viktigt att vägens dräneringssystem fungerar. Man satsar mer på underhållet av dräneringarna än tidigare. Man kan förbättra dräneringen genom att i större utsträckning koppla verksamhetsmodellerna till planerna för förnyande av beläggningarna och på så sätt beaktas egendomshanteringen i högre grad. På längre sikt uppnås på detta sätt en större motståndskraft även mot extrema väderfenomen.

I Päijänne-Tavastland har väghållningsentreprenader i Lahtis och Heinola upphandlats under vintern. De nya femåriga entreprenaderna inleds i oktober 2022. I entreprenadmodellen har man övergått från ett fast totalpris till riktpris, vilket innebär att arbetet betalas enligt de faktiska kostnaderna. I modellen betonas samarbetet mellan beställaren och entreprenören samt en snabbare reaktion på förändringarna.

Sommar- och vinterunderhåll

När det gäller vinter- och sommarunderhållet är vägnätet indelat i tio områden för underhållsentreprenader. De regionala entreprenörerna ansvarar för underhållet av landsvägarna enligt den servicenivå som fastställts av Trafikledsverket och NTM-centralen. I underhållsentreprenaderna ingår som huvudsakliga uppgifter vinterunderhåll, skötsel av trafikmiljön, skötsel av grusvägar och plötsliga uppgifter till exempel i anslutning till trafikolyckor eller naturfenomen.

Vinterunderhållet består främst av snöröjning och halkbekämpning. Vägarna är indelade i vinterunderhållsklasser enligt trafikmängd, där åtgärdstiderna varierar till exempel i fråga om snöplogning eller halkbekämpning. Vinterunderhållsklassificeringen av landsvägarna anges finns i Trafikledsverkets karttjänst (Underhållsklasser för landsvägar). Väganvändarna kan följa vinterunderhållet av landsvägarna i Fintraffics webbtjänst Trafikläget (tjänsten Trafikläget).

Till skötseln av trafikmiljön hör många uppgifter som ska utföras året om, såsom rengöring och reparation av asfaltbeläggningar. Den största uppgiftshelheten utgörs dock av grönskötseln, som bland annat omfattar slåtter och röjning av vägkanter för att garantera tillräcklig sikt i trafiken.

I skötseln av grusvägar ingår vår- och höstbearbetning i den traditionella rytmen. Vårbearbetningen sker efter menföre, då vägen jämnas ut efter eventuella reparationer på grund av tjällossningen och genom dammbindning strävar man efter en lättskött väg även under sommaren. På hösten läggs vanligen krossgrus på grusvägarna för att skapa goda förutsättningar för vinterunderhållet. Varierande väderförhållanden, såsom milda och våta vintrar eller långa torra perioder, har dock rört om i den traditionella tidtabellen för vinterunderhållet. Ibland måste man vänta på lämpligt väder för att utföra ett visst arbete och under denna tid blir trafiken på grusväg lidande.