Kollektivtrafik

Lagen om transportservice medför stora utmaningar i arbetet med att informera om ändringar i trafiktjänsterna och att upphandla trafiktjänster i god tid.

NTM-centralen är en av de behöriga myndigheterna för vägtrafiken som upphandlar kollektivtrafik samt finansierar utvecklingen av kommunernas kollektivtrafik. NTM-centralen i Nyland ansvarar för myndighetsuppgifterna inom kollektivtrafiken i Nyland, Egentliga och Päijänne Tavastland, bort räknat Helsingforsregionens trafik (HRT), Tavastehus- och Lahtisregionens samt Hyvinges och Riihimäkis behörighetsområden, samt trafik som sträcker sig över dessas gemensamma gränser. Därtill består NTM-centralens uppgifter med anknytning till kollektivtrafiken av att utveckla infrastrukturen samt planera och styra trafiken.

NTM-centralens anslag för kollektivtrafiken 2019 uppgår till 5,175 euro. Den största delen av anslagen går till upphandlingen av trafiktjänster. Upphandlingar samfinansieras i regel med kommunerna, detta har möjliggjort att servicenivån inom kollektivtrafiken har tryggats åtminstone på en rimlig nivå. Samarbetet inom utvecklandet av kollektivtrafiken är även i framtiden oerhört viktigt för att de nödvändiga trafiktjänsterna kan tryggas.

Kollektivtrafikens användarpotential och förutsättningarna för att ordna tjänsterna varierar stort i olika delar av NTM-centralernas behörighetsområden. Möjligheterna att erbjuda kollektivtrafiktjänster avgörs bland annat av samhällsstrukturen, befolkningstätheten och trafikkoncentrationen.

Lagen om transportservice medför ändringar i kollektivtrafiken

Lagen om transportservice skapar förutsättningar för en flexibel marknad som kan ge upphov till nya trafiktjänster i tätbebyggda områden. På motsvarande sätt kan trafiken upphöra i vissa områden. I och med lagen om transportservice har man övergått till anmälningsförfarandet för trafik på marknadsvillkor och tillståndsförfarandet för linjetrafiken finns inte längre. Marknaderna söker ännu sin form och man ser först i framtiden vart utbudet placerar sig. Lagen om transportservice medför dock utmaningar i arbetet med att utveckla biljettsystemen och informera om ändringar i trafiken. För attraktiviteten av kollektivtrafik som ordnats om är det oerhört viktigt att man skapar attraktiva gemensamma biljettprodukter för kunderna samtidigt som man utvecklar utbudet. Därtill skulle det vara mycket viktigt att myndigheterna och marknadsbaserade linjetrafikens kunder skulle hålla sig uppdaterade om trafikrutterna och eventuella ändringar. Just nu finns det ännu inga planer på en centraliserad informationskälla där resenärerna kunde få heltäckande information om den reguljära kollektivtrafikens tidtabeller. Myndigheternas tillgång till information om ändringar i trafiken på marknadsvillkor har också försvårats. NTM-centralens köptrafik bör komplettera kollektivtrafiken som idkas på marknadsvillkor. Men det är svårt att svara på trafikbehovet om det är besvärligt att få information om den marknadsbaserade trafikens turutbud eller när trafiken upphör.