Kollektivtrafik

Lagen om transportservice medför stora utmaningar i arbetet med att informera om ändringar i trafiktjänsterna och att upphandla trafiktjänster i god tid.

NTM-centralens uppgifter med anknytning till kollektivtrafiken består av att utveckla infrastrukturen samt planera och styra trafiken. NTM-centralen är också en av de behöriga myndigheterna för kollektivtrafiken i regionen, som beviljar tillstånd för ruttrafik, upphandlar trafiktjänster samt finansierar rabatterade biljettpriser och utvecklingen av kommunernas kollektivtrafik. NTM-centralen i Nyland ansvarar för kollektivtrafiken i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland tillsammans med Helsingforsregionens trafik (HRT), Tavastehus, Lahtis samt Hyvinge och Riihimäki.

NTM-centralens anslag för kollektivtrafiken 2018 uppgår till 5,2 milj. euro. Den största delen av anslagen går till upphandlingen av trafiktjänster. Upphandlingar samfinansieras i regel med kommunerna, vilket gör att man kan trygga servicenivån i kollektivtrafiken. Samarbetet kring utvecklingen av kollektivtrafiken kommer även fortsättningsvis att vara oerhört viktigt.

Kollektivtrafikens användarpotential och förutsättningarna för att ordna tjänsterna varierar stort i olika delar av Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Möjligheterna att erbjuda kollektivtrafiktjänster avgörs bland annat av samhällsstrukturen, befolkningstätheten och trafikkoncentrationen.

 

Omorganiseringar och lagen om transportservice förändrar kollektivtrafiken

I och med den pågående landskapsreformen upphör eventuellt NTM-centralernas uppgifter som behöriga myndigheter för kollektivtrafiken från den 1 januari 2020. Kollektivtrafikuppgifterna torde då överföras till landskapen. I lagen om transportservice föreslås inga ändringar av de kommunala och regionala behöriga myndigheternas behörighetsområden. Till följd av omorganiseringarna i landskapsreformen kan det dock bli nödvändigt att ändra kollektivtrafikens behöriga myndigheter, samarbetet mellan dem eller deras behörighetsområden.

Lagen om transportservice skapar förutsättningar för en flexibel marknad som kan ge upphov till nya trafiktjänster i tätbebyggda områden. I och med lagen om transportservice övergår vi till anmälningsförfarandet för linjetrafik på marknadsvillkor och överger därmed det nuvarande tillståndsförfarandet för kollektivtrafik på marknadsvillkor. Lagen om transportservice kan dock medföra utmaningar i arbetet med att utveckla biljettsystemen och informera om ändringar i trafiken. I och med lagändringen är det viktigt att myndigheterna och linjetrafikens kunder håller sig uppdaterade om rutter och eventuella ändringar. Just nu finns det inga planer på en centraliserad informationskälla där resenärerna kan få heltäckande information om reguljärtrafiken. När trafiken på marknadsvillkor förändras, försvåras även myndigheternas tillgång till information. Kollektivtrafiken som NTM-centralen köper bör komplettera kollektivtrafiken som idkas på marknadsvillkor. Men det är svårt att svara på trafikbehovet om det är besvärligt att få information om när den marknadsbaserade trafiken upphör.