Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Riktlinjer för trafiken

Riktlinjer för trafiken

Trafikens strategiska prioriteringar

Strategi – en del av ledarskapets arkitektur

I de strategiska prioriteringarna för trafiken beskriver vi NTM-centralens roll och uppgiftsfält inom vårt verksamhetsområde samt förtydligar de viktigaste målen för vår verksamhet. De identifierade prioriteringarna ger oss riktlinjer för utvecklingen och planeringen av trafiksystemet, väghållningen samt organiseringen av kollektivtrafiken. Strategin är en del av ledarskapsarkitekturen och stöder oss i våra val och lösningar i det dagliga arbetet.

För utvecklingen av trafiksystemet och trafiksäkerheten, väghållningen och ordnandet av kollektivtrafiken finns många ramvillkor och riksomfattande riktlinjer som styr oss samt anvisningar som vi har beaktat i de strategiska prioriteringarna för trafiken med beaktande av den regionala verksamhetsmiljön.

Vi har delat in de strategiska prioriteringarna för trafiken vid NTM-centralen i Nyland i fyra delområden:

Hållbar trafik: Vi främjar hållbar mobilitet genom planer för resekedjor och kollektivtrafik. Vid övergången till utsläppssnål trafik är det viktigt att utveckla infrastrukturen och tjänsterna för gång, cykling och kollektivtrafik. Vi fäster avseende till exempel vid underfarter, anslutningsparkering och kollektivtrafikens hållplatsmiljöer. Vi deltar också i utvecklingen av bedömningen av klimatkonsekvenserna som en del av konkretiseringen av klimatkonsekvenserna.

Livskraftig region: Vi fokuserar på smidighet i och utveckling av rese- och transportkedjor. Smidiga anslutningar inom kollektivtrafiken är en viktig del av resekedjornas funktion. Vi säkerställer smidiga transporter till hamnar och terminaler i väg- och gatunätet samt utvecklar rastplatser och väntområden för den tunga trafiken.

Säker trafik: Våra åtgärder inriktas på fyra delområden: utveckling av säkerheten med hjälp av digitalisering och automatisering, aktivt säkerhetssamarbete, förbättring av trafikinfrastrukturen samt säkerställande av trygga körhastigheter. Vi fortsätter det aktiva samarbetet med alla centrala aktörer för att främja trafiksäkerheten samt förbättrar vägövergångar och förbindelserna till kollektivtrafikens hållplatser. Vi främjar kostnadseffektiva gång- och cykellösningar. Dessutom satsar vi på motorfordonstrafikens säkerhet och automatisk trafikövervakning.

Aktivt samarbete och förutseende växelverkan: Vi satsar på kommunsamarbete och proaktiv dialog för att bättre kunna svara på kommunernas behov och främja den regionala utvecklingen. Vi identifierar de centrala kundgrupperna och deras behov. På så sätt kan vi planera de åtgärder som bäst betjänar våra kunder. Vi informerar aktivt om NTM-centralens arbete via olika kanaler och förtydligar informationshanteringen och -delningen i vår organisation. För att vi ska kunna agera effektivare än tidigare stärker vi NTM-centralens interna samarbete över enhets- och ansvarsområdesgränserna.

Verkställandet av trafikstrategin – nycklarna till framgång

Samarbete och växelverkan är centrala faktorer i verkställandet av vår trafikstrategi. Vi samarbetar tätt med kommunerna. Vi planerar och genomför utvecklingen av trafiksystemet samt säkerhetsåtgärderna tillsammans. För att skapa bättre tjänster på ett resurseffektivt sätt för områdets invånare kräver till exempel planeringen av kollektivtrafikens anslutningsparkering och bytesförbindelser ett nära samarbete mellan kommunerna och NTM-centralen. Vi samarbetar också med många intressentgrupper, såsom aktörer inom trafikbranschen, organisationer och företag. Vårt mål är att få en bred uppfattning och expertis för att utveckla trafiken.

Vi försöker förutse problem och behov i vår verksamhetsmiljö. Detta sker till exempel genom att lyssna på medborgarnas respons, aktivt delta i diskussioner med intressentgrupper och göra aktuella utredningar om trafiksystemet. Vi delar information om vår verksamhet, om underhållsarbeten och om utvecklingen av landsvägsnätet via olika kanaler, till exempel på webbplatser, i meddelanden eller på offentliga tillställningar.

Interna strategiindikatorer är en väsentlig del av uppföljningen och genomförandet av vår strategi. Tydliga åtgärder och uppföljningsindikatorer har fastställts för varje insatsområde. De fokuserar på konkreta åtgärder och uppgifter som stöder målen i trafikstrategin. Åtgärderna och indikatorerna som anknyter till strategins insatsområden uppdateras vid behov och anpassas till behoven i den föränderliga verksamhetsmiljön. Genom ett aktivt strategiarbete och en personal som är engagerad i strategin håller vi rätt kurs mot våra mål.

Palaa alkuun