Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Riktlinjer för trafiken

Riktlinjer för trafiken

Trafikens strategiska prioriteringar

Säkerheten, hållbarheten och livskraften i centrum för väg- och trafikutvecklingen

De nya riktlinjerna för verksamheten inom ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland har färdighställts. Dessa riktlinjer för väghållningen och utvecklingen av trafiken svarar på de rådande megatrenderna samt på de mål och förändringar som styr hela samhället. Riktlinjerna ger inriktningen för de kommande årens väghållning, ordandet av kollektivtrafiken och utvecklingen av trafiksystemet.

Livskraft genom långsiktighet

Livskraften påverkas av många faktorer, men tillgänglighet är en av de viktigaste faktorerna för ett områdes livskraft, både för invånarna och företagen. Tillgänglighet uppstår genom smidiga och fungerande förbindelser mellan järnvägar, vägtrafik, sjötrafik och lufttrafik och mycket ofta genom en smidig kombination av dessa olika färdsätt i olika faser av rese- och transportkedjorna. I dag spelar datakommunikation och datakommunikationsförbindelser som femte trafikform en allt viktigare roll även i fråga om tillgänglighet.

Den riksomfattande trafiksystemplanen (Trafik 12) som godkändes av statsrådet våren 2021 ger mål och strategiska riktlinjer som preciserar målen för utvecklingen av trafiksystemet i hela landet. Det skapar långsiktighet i utvecklingen av trafiksystemet, eftersom planen har utarbetats för en 12-årsperiod. Planen uppdateras under resans gång, i regel under varje regeringsperiod och samtidigt planeras de följande 4 åren i samband med preciseringarna under de närmaste åren. Kommunikationsministeriet ansvarar för utarbetandet av den riksomfattande trafiksystemplanen. Med planen eftersträvas ett tillgängligt, hållbart och effektivt trafiksystem. Målen är parallella och alla strävar efter att bekämpa klimatförändringen.

Trafik 12 har också varit en viktig utgångspunkt för uppdateringen av riktlinjerna för väghållningen och trafiken vid NTM-centralen i Nyland. Trafiken utvecklas i enlighet med de gemensamt överenskomna riksomfattande målen med hänsyn till regionala särdrag.

Ett särdrag för Södra Finland är den stora utsläppsminskningspotentialen för hållbar trafik som identifierats i planen, vilket kräver att infrastrukturen och tjänsterna för cykling, gång och kollektivtrafik utvecklas. Dessutom är det stora mängder internationell trafik. Det kräver att man tryggar tillgängligheten vid knutpunkter för godstrafik, som exempelvis logistikcentraler och hamnar. Verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland kännetecknas dessutom av ett behov av trafikledning och rastplatser för tung trafik.

Den riksomfattande trafiksystemplanen och det åttaåriga investeringsprogrammet som konkretiserar den drar upp riktlinjer för vilka infrastrukturåtgärder som ska få statlig finansiering. I utvecklingen av trafikledsnätet betonas huvudlederna kraftigt. I synnerhet i stadsregionerna satsar man mer på att främja hållbar mobilitet än man gör idag.

NTM-centralen är med och utvecklar trafiksystemet i området för att stödja områdets livskraft. Inom väghållningen prioriteras centrala rutter för näringslivet och arbetspendlarnas behov tryggas. I anordnandet av kollektivtrafik står utöver att möjliggöra hållbara arbetsresor även smidiga skol- och studieresor i centrum.

Hållbarhet är ett tema som genomsyrar hela samhället

Att stävja klimatförändringen är ett samhälleligt mål som i allt högre grad också påverkar utvecklingen av trafiksystemet. I trafiken innebär hållbarhet att främja gång-, cykel- och kollektivtrafiken samt att förutom att minska personbilstrafiken även minska bullerolägenheterna, skydda grundvattnet och förbättra luftkvaliteten. Främjandet av hållbara färdsätt förbättrar också ofta trafiksäkerheten.

Finland har förbundit sig att halvera växthusgasutsläppen från trafiken fram till 2030 jämfört med nivån 2005 och Finlands trafiksystem ska vara helt utsläppsfritt 2045. Från och med planeringen av markanvändningen och trafiksystemet arbetar vi systematiskt för att uppnå ett koldioxidneutralt trafiksystem.

Färdplanen för fossilfria transporter är en plan som utarbetats på kommunikationsministeriet för att minska växthusgasutsläppen från inrikestrafiken. Statsrådets principbeslut om färdplanen antogs våren 2021. I den fastställs åtgärder för att uppnå utsläppsminskningsmålen för trafiken och största delen av dem gäller vägtrafiken.  Vägtrafiken är den största källan till utsläpp från trafiken. För att minska utsläppen måste fossila bränslen ersättas med utsläppsfria alternativ, fordonsbeståndet måste utvecklas och det krävs många olika typer av åtgärder i trafiksystemet. Målet är att prestationen inom personbilstrafiken inte längre ska öka.

I utvecklingen av trafiksystemet betonas allt mer spårtrafik på riksnivå. Genom NTM-centralens åtgärder kan utsläppsminskningar uppnås genom att satsa mer på finansiering av hållbar trafik: utveckling av gång- och cykelförbindelser, kollektivtrafikens infrastruktur och kollektivtrafiktjänster. Godstrafiken och kollektivtrafiken prioriteras i utvecklingen av landsvägsnätet i stadsregionerna och hållbar persontrafik främjas kraftigt i synnerhet i stadsregioner där det finns alternativ till personbilstrafiken.

Möjligheterna för växande stadsregioner och glesbefolkade områden att stödja sig på hållbar mobilitet är väldigt olika. För att uppnå utsläppsmålen krävs mångsidiga åtgärder som betonas på olika sätt i olika områden. Vägtrafiken spelar i vilket fall som helst en viktig roll i trafiksystemet även i framtiden.

Inom godstrafiken främjas hållbarheten genom smidiga trafikförbindelser till centrala terminaler och logistikkoncentrationer. Utsläppen från transporter kan även minskas bland annat genom att se till att broarna och vägnätet är i gott skick, se över rutterna för HCT-transporterna och rastplatserna för tung trafik. Dessa åtgärder minskar onödig körning och onödiga omvägar och därigenom bränsleförbrukningen. Genom åtgärder för trafikledning och främjande av digitalisering kan man också minska trafiken och de utsläpp som den orsakar.

Klimatförändringen har betydande långsiktiga effekter, men utöver dessa är vi redan nu tvungna att vidta mycket konkreta åtgärder på grund av att bland annat regn och extrema väderfenomen ökar. Detta syns till exempel i underhållet av vägnätet.

Trygghet omfattar alla

Åtgärderna inom väghållningen och utvecklingen av trafiksystemet syftar till att göra trafiken allt säkrare. Ett mångsidigt samarbete med olika aktörer har en central roll i att främja de riksomfattande trafiksäkerhetsmålen.

En riksomfattande trafiksäkerhetsstrategi har utarbetats för åren 2022–2026. Bakgrunden till strategin är EU:s mål att minska antalet dödsfall och allvarliga skador i trafiken samt nollvisionen. Trafiksäkerhetsstrategin omfattar väg- och järnvägstrafik, icke-kommersiell sjötrafik samt sportflyg. Strategin och statsrådets principbeslut som utarbetats utifrån den blev klara i början av 2022. Principbeslutet betonar betydelsen av nollvisionen: att alla trafikformer är så säkra som möjligt före 2050 så att ingen behöver dö eller skadas allvarligt i trafiken. Enligt principbeslutet är de största utmaningarna för att uppnå detta mål vägtrafiken.

Den riksomfattande trafiksäkerhetsstrategin har sju strategiska riktlinjer och mål samt ett omfattande åtgärdsprogram för att uppnå dessa mål. NTM-centralen ansvarar för sin del för att främja och genomföra åtgärderna enligt strategin. NTM-centralen har en traditionellt stark roll i trafiksäkerhetssamarbetet tillsammans med kommunerna, som stöds utmärkt av åtgärdsprogrammet med sina konkreta betoningar på att t.ex. påverka attityder. Även när det gäller att dämpa körhastigheterna kommer NTM-centralen att fortsätta det viktiga arbetet för att främja en trygg trafik i enlighet med riktlinjerna i strategin.

Inom ramen för Trafik 12 -planen kommer säkerheten i väginfrastrukturen att förbättras. I investeringsprogrammet betonas säkerheten i den långväga fordonstrafiken när det gäller vägtrafikens huvudleder, men i gengäld riktas finansiering även till små gångleder via den riktade finansieringen av bastrafikledshållningen.

En säker väg- och trafikmiljö som är lätt att ta sig fram på har alla väganvändare rätt till, oavsett hur man tar sig fram.