Riktlinjer för trafiken

En stor del av all byggverksamhet och trafik i Finland är koncentrerad till Nyland, vilket medför utmaningar för planeringen av markanvändningen.

De nationella trafikpolitiska prioriteringarna, såsom servicenivåinriktad planering utifrån användarnas behov och samhällets förväntningar, lyfter fram nya prioriteringar också för väghållningen. Trafiken betraktas som en övergripande service. Digitaliseringen förändrar trafiksystemet och ställer nya krav på NTM-centralens verksamhet, samtidigt som den medför nya möjligheter för verksamheten.

 

Mobilitetslösningar i en hållbar samhällsstruktur

Utvecklingen av trafiken är alltid bunden till markanvändning, boende, arbetsplatser och regionens servicestruktur. Lösningarna ska dessutom anpassas så att de tillgodoser behoven hos olika trafikantgrupper och transporter så väl som möjligt. En väsentlig del av all verksamhet vid NTM-centralen i Nyland består i att samordna behoven, men mest konkret förverkligas samordningen i trafiksystemarbetet. NTM-centralen i Nyland samarbetar fortlöpande med olika intressenter för att utveckla de regionala trafiksystemen.

Trafiksystemarbetet omfattar gemensam planering, deltagande och kontinuerlig samordning av åtgärder över förvaltningsgränserna. NTM-centralen i Nyland deltar i bland annat planeringen av markanvändning och regional utveckling, trafiksäkerhetsarbetet, miljösamarbetet samt planeringen av gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, transporter och trafiktjänster.

Läs mer om trafiksystemarbetet.