Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Riktlinjer för trafiken

Riktlinjer för trafiken

Trafikens strategiska prioriteringar

Strategi – en del av ledarskapets arkitektur

Vid NTM-centralen i Nyland beskriver vi NTM-centralens roll och uppgifter inom det egna verksamhetsområdet samt förtydligar verksamhetens mål i de strategiska prioriteringarna för trafiken. De identifierade tyngdpunkterna ger riktlinjer för utvecklingen och planeringen av trafiksystemet, väghållningen samt organiseringen av kollektivtrafiken. Strategin är en del av ledarskapets arkitektur och den drar upp riktlinjer för organisationens viktigaste mål samt stöder de val och lösningar som görs i det dagliga arbetet.

I utvecklingen av trafiksystemet och trafiksäkerheten, väghållningen samt organiseringen av kollektivtrafiken finns många ramvillkor och riktlinjer på riksnivå samt anvisningar som vi har beaktat i de strategiska prioriteringarna för trafiken med tanke på den regionala verksamhetsmiljön.

Trafikens strategiska prioriteringar är indelat i fyra delområden: Hållbar trafik, Livskraftig region, Säker trafik samt Aktivt samarbete och förutseende växelverkan. För de prioriterade områdena har man fastställt konkreta åtgärder för att precisera och åskådliggöra de uppgifter som stöder strategin. För åtgärderna har man också skapat indikatorer med vilka vi årligen följer upp hur de genomförs i förhållande till de mål som fastställts för åtgärderna.

Målet är en ännu säkrare smidig och hållbar trafik

Prioriteringen Hållbar trafik är en delfaktor i uppnåendet av samhälleliga mål för att begränsa klimatförändringen och sträva efter koldioxidneutralitet. Vid NTM-centralen främjar vi hållbar trafik genom planer för resekedjor och trafiksäkerhet som vi gör upp tillsammans med kommunerna. Betydelsen av att utveckla infrastrukturen för gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken kommer att öka i och med övergången till trafik med låga utsläpp. Till exempel behöver vi uppmärksamma underfarter, anslutningsparkeringar och hållplatsmiljöer. Vi fokuserar på att utveckla resekedjor och transportkedjor. Smidiga och enkla anslutnings- och bytesförbindelser för kollektivtrafiken är en viktig del av resekedjornas funktion.

Miljöolägenheter som orsakas av trafiken, såsom buller, samt konsekvenserna för grundvattnet, luftkvaliteten och växthusgasutsläppen beaktar vi i all verksamhet. Antalet människor som utsätts för buller från vägtrafiken får inte öka utan bör minska.

Prioriteringen Säker trafik omfattar fyra centrala delområden: Vi utvecklar säkerheten med hjälp av digitalisering och automation, vi bedriver ett aktivt säkerhetssamarbete, vi förbättrar trafikinfrastrukturen och vi säkerställer säkra körhastigheter.

Tillsammans med kommunerna planerar vi åtgärder som stöder en säker och hållbar trafik och som ofta utvecklas med samma metoder. Vi förbättrar också vägövergångslösningarna så att de blir tryggare än i nuläget. Som NTM-central har vi varit aktiva i säkerhetsstrategins riksomfattande arbetsgrupper samt deltagit i ett pilotprojekt med digitaliseringsprojekt som syftar till att förbättra säkerheten för underhållet. I planeringen beaktar vi dessutom den automatiska trafikövervakningen och övervakningspunkterna för tung trafik på ett mer övergripande sätt än tidigare.

Livskraftiga områden och aktivt samarbete

Prioriteringen Livskraftig region fokuserar på åtgärder med vilka vi säkerställer tillgängligheten i de växande stadsregionerna, tryggar det skick och den trafikerbarhet som motsvarar vägarnas betydelse samt beaktar den långväga godstrafikens behov. Vi samarbetar med näringslivet för att definiera utvecklingsåtgärder för trafiksystemet och förbättra planeringsberedskapen. Vi utvecklar också rastplatser för den tunga trafiken, beaktar behoven hos långtradare med större längd eller vikt i vägnätet och ser till att reservrutterna löper smidigt och att specialtransportrutterna fungerar. I samarbetet med kommunerna ser vi till att transporterna till hamnar och terminaler löper smidigt både i väg- och gatunätet.

Vi prioriterar väghållningen och förbättringsprojekten mer än tidigare utifrån landsvägarnas betydelseklassificering och målen för servicenivån samtidigt som vi utvecklar kunskapsunderlaget för och kvaliteten på klassificeringarna. Vid NTM-centralen säkerställer vi tillgängligheten i regionerna och i synnerhet i de växande stadsregionerna. Tillgänglighet är viktigt inte bara för näringslivet utan också för arbets- och studieresor. Vi tryggar kollektivtrafikens tjänster, särskilt de viktigaste studie- och arbetsreseförbindelserna.

Aktivt samarbete och förutseende växelverkan med såväl myndigheter och näringslivet som väganvändarna står i centrum för vår verksamhet. Vi deltar aktivt i myndighetssamarbetsgrupper och för en föregripande dialog med kommunerna och samarbetsnätverken inom yrkestrafiken. Vi identifierar centrala kundgrupper bland väganvändarna och deras behov samt informerar aktivt om NTM-centralens verksamhet via olika kanaler. Vi förtydligar verksamhetsmodellerna för kundkontakter och samarbetar aktivt med det riksomfattande kundservicecentret.

Palaa alkuun