Turvallinen liikkuminen

Turvallisuus on monen tekijän summa.

Liikenneturvallisuuden parantaminen on yksi keskeisistä tavoitteista kaikessa tienpidossa ja liikenteessä. Tavoitteet liikenneturvallisuudelle on asetettu valtioneuvoston periaatepäätöksellä. Päätökseen sisältyy turvallisen liikenteen visio, jonka mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Vuodelle 2020 on asetettu vaativa tavoite puolittaa liikennekuolemat ja vähentää loukkaantumisia 25 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Tuolloin Uudenmaan ELY-keskuksen alueen liikenneonnettomuuksissa menehtyi yhteensä 51 henkilöä ja loukkaantui noin 2 430 henkilöä. Vuoteen 2020 mennessä liikennekuolemien määrä pitäisi saada laskemaan 25:en ja loukkaantumiset saada vähenemään 1 820:en. Vuoden 2016 tietojen mukaan tavoitteesta ollaan edellä henkilövahinko-onnettomuuksien suhteen. Liikennekuolemien määrä on kuitenkin pysynyt ennallaan, eikä tämän tavoitteen saavuttaminen ole näköpiirissä lähivuosina.

 

Liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden painopiste on vilkkaimmilla maanteillä. Toimenpiteitä tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tästä esimerkkinä on automaattinen liikenteenvalvonta eli kamerat, joita lisätään tiiviissä yhteistyössä poliisin kanssa onnettomuusherkimmillä tiejaksoilla. Vakavia suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksia vähennetään rakentamalla ja uusimalla tiekaiteita sekä lisäämällä tiejaksoille uusia leveitä täristäviä keskimerkintöjä. Liikennekuolemia tapahtuu eniten yksittäis- ja kohtaamisonnettomuuksissa.

Peuraonnettomuudet ovat yleisin onnettomuustyyppi, kun mukaan otetaan myös pelkästään aineellisia vahinkoja aiheuttaneet onnettomuudet. Hirvionnettomuudet ovat kuudenneksi yleisimpiä. Selvitteillä ovat mahdollisuudet pidentää vilkkaimpien moottoritiejaksojen riista-aitoja ja sulkea niiden aukkokohtia ilman merkittäviä haittoja eläimille. Hirvieläimille on mahdollista rakentaa korvaavia kulkuyhteyksiä, mutta ne ovat huomattavan kalliita. Hirvien kulkureiteistä on tekeillä selvitys.

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta parannetaan yhteistyössä kuntien kanssa rakentamalla kevyen liikenteen väyliä sekä toteuttamalla pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä kuten suojateiden parantamisia. Samalla tarpeen vaatiessa rauhoitetaan ajoneuvoliikenteen nopeuksia tarkistamalla nopeusrajoituksia, rakentamalla hidasteita sekä asettamalla siirrettäviä nopeusnäyttöjä ongelmakohtiin. Matkaketjujen toimivuutta parannetaan mm. rakentamalla turvallisempia yhteyksiä pysäkeille, parantamalla linja-autopysäkkejä ja lisäämällä pyörien ja autojen liityntäpysäköintipaikkoja.

Tieliikenteen turvallisuus on paljolti kiinni asenteista. ELY-keskus tukee kunnissa tehtävää arvokasta kaikkiin ikä- ja tienkäyttäjäryhmiin kohdentuvaa liikenneturvallisuustyötä laatimalla yhdessä kuntien kanssa liikenneturvallisuussuunnitelmia sekä rahoittamalla tarvittaessa alueellisten liikenneturvallisuuskoordinaattorien toimintaa. ELY-keskus toimii aktiivisesti alueellisissa liikenneturvallisuuden yhteistyöryhmissä yhdessä Liikenneturvan, poliisin ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Onnettomuudet ovat vähentyneet kaikissa Uudenmaan ELY-alueen maakunnissa, eniten kuitenkin Uudellamaalla.

 

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on laskenut kaikissa muissa ikäryhmissä, paitsi yli 64-vuotiaiden ryhmässä. Ilahduttavaa on erityisesti nuorten kuljettajien (18–24 v.) ryhmässä tapahtunut kehitys. On kuitenkin huomattava, että lukuja ei tässä ole suhteutettu ikäluokan kokoon tai liikennesuoritteeseen.