Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Säker mobilitet

Säker mobilitet

En trygg vägmiljö består av många olika faktorer

Att förbättra trafiksäkerheten är ett viktigt genomgående mål i all väghållning. Detta gäller all verksamhet från trafiksystemplanering till förbättring, underhåll och skötsel av landsvägar och vägmiljö. Särskilda trafiksäkerhetsåtgärder vidtas med utgångspunkt i information och riskanalyser med hänsyn till deras effekt och kostnadseffektivitet. Prioriteringarna av dessa åtgärder bygger bland annat på åtgärdsspecifika utredningar och olika behov. Dessutom får NTM-centralen värdefull lokal information om kommunernas viktigaste utvecklingsobjekt till exempel vid möten med kommunernas trafiksäkerhetsgrupper och genom annan tät kontakt. Typiska trafiksäkerhetsåtgärder är förbättring av landsvägskorsningar, upprustning eller förnyelse av utrustning i vägmiljön (t.ex. räcken), åtgärder för trafikstyrning (t.ex. hastighetsbegränsningar och skyltar), byggande av gång- och cykelvägar samt underfarter, byggande av vägbelysning, nya viltstängsel, planera och främja införande av automatisk trafikövervakning, förbättring och byggande av övergångsställen samt byggande av säkra hållplatser. Dessa mycket olika åtgärder måste man förutom att dela in dem i prioriteringsordning i regel även jämföra med varandra – det finns bra objekt för allt, men endast en liten del av dessa kan genomföras årligen.

Fokus ligger på oskyddade trafikanter och hållbar mobilitet

Varje år genomför NTM-centralen i första hand sådana kostnadseffektiva åtgärder som förbättrar säkerheten för gång- och cykeltrafiken och gör dem enklare samt främjar användningen av kollektivtrafik. Utgångspunkterna för dessa i allmänhet små men på lokal nivå mycket betydande trafiksäkerhetsåtgärder är bl.a. åtgärdsförslag från medborgare, skolor, föreningar eller kommuner samt NTM-centralens egna utredningar. De planer för hållbar trafik och förbättring av trafiksäkerheten som utarbetas tillsammans med kommunerna får också en mycket viktig roll. Utöver de åtgärder som syftar till att förbättra trafikkulturen och göra den hållbar och trygg fastställer man i dessa regionala planer tillsammans de viktigaste små åtgärderna för att förbättra gång- och cykelförbindelserna, hållplatserna för kollektivtrafik samt resekedjorna för hållbar mobilitet. Samtidigt tar man hänsyn till viktiga målgrupper, exempelvis barn och äldre personer, genom att man utvärderar behoven av att förbättra miljöerna på daghemmen, skolorna, servicehusen och vårdhemmen.

Den viktigaste utgångspunkten för att inrätta nya gång- och cykelvägar är en uppsättning behov som uppdateras vart tredje år, där man tar hänsyn till kommunernas åsikter om vikten av nya gång- och cykelförbindelser. Man strävar efter att föra in de mest brådskande av dessa i vägplaneringen och mot att genomföra dem – i detta avseende har också överenskommelser om samfinansiering med kommunen en avgörande roll.

Palaa alkuun