Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Säker mobilitet

Säker mobilitet

Mångsidig påverkan på verksamheten skapar en trygg vägmiljö

Att förbättra trafiksäkerheten är ett viktigt genomgående mål i all väghållning. Detta gäller all verksamhet från trafiksystemplanering till förbättring, underhåll och skötsel av landsvägar och vägmiljö.

På trafiksystemnivå kartläggs behoven bland annat i kommunernas och NTM-centralens gemensamma planer för hållbar och trygg mobilitet, i kortare form i trafiksäkerhetsplanerna samt i programmen för främjande av gång och cykling. I planerna söker man åtgärder som syftar till en hållbarare och tryggare trafikkultur. Dessutom fastställer man tillsammans de viktigaste små åtgärderna för att förbättra gång- och cykelförbindelserna, hållplatserna för kollektivtrafik samt resekedjorna för hållbar mobilitet. Samtidigt tar man hänsyn till viktiga målgrupper, exempelvis barn och äldre personer, genom att man utvärderar behoven av att förbättra miljöerna vid daghemmen, skolorna, servicehusen och vårdhemmen.

Större trafiksäkerhetsåtgärder som inriktas på infrastrukturen är förbättring av landsvägsanslutningar, byggande av gång- och cykelvägar samt underfarter, byggande av vägbelysning eller nya viltstängsel. Typiska mindre åtgärder är iståndsättning av utrustningen i vägmiljön (t.ex. räcken), åtgärder för trafikstyrning (t.ex. hastighetsbegränsningar och skyltar), förbättring och byggande av övergångsställen och hållplatsarrangemang samt planering och främjande av automatisk trafikövervakning. Utgångspunkterna för dessa i allmänhet små men på lokal nivå mycket betydande trafiksäkerhetsåtgärderna är utöver de ovan nämnd planerna bl.a. åtgärdsförslag från medborgare, skolor, föreningar eller kommuner samt NTM-centralens egna utredningar.

Effektivitet genom små åtgärder

Varje år strävar NTM-centralen i första hand efter att genomföra sådana trafiksäkerhetsåtgärder som är verkningsfulla och kostnadseffektiva. Man får information om åtgärdernas effekter till exempel via riskanalyser. Prioriteringen av åtgärderna grundar sig bland annat på åtgärdsspecifika utredningar och utarbetade behovsuppsättningar. Dessutom får NTM-centralen värdefull lokal information om kommunernas viktigaste utvecklingsobjekt till exempel vid möten med kommunernas trafiksäkerhetsgrupper och genom annan tät kontakt. Även om en enskild åtgärd ofta har stor betydelse, finns det inte pengar varje år för att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder.

Den viktigaste utgångspunkten för att bygga nya gång- och cykelvägar är en behovsuppsättning som uppdateras regelbundet, där man tar hänsyn till kommunernas åsikter om vikten av nya gång- och cykelförbindelser. Man strävar efter att föra in de mest brådskande av dessa i vägplaneringen och att genomföra dem – i detta avseende har också överenskommelser om samfinansiering med kommunen en avgörande roll.

Trots att de åtgärder som påverkar trafiksäkerheten är mycket olika sinsemellan, är man tvungen att utöver att sätta dem i prioritetsordning även jämföra dem – det finns många bra objekt, men i allmänhet kan endast en liten del genomföras årligen.

Palaa alkuun