Säker mobilitet

Säkerhet är summan av många faktorer.

Ett av de centrala målen i all väghållning och trafik är att förbättra trafiksäkerheten. Målen för trafiksäkerheten har fastställts genom statsrådets principbeslut. Beslutet omfattar en vision om säker trafik, där ingen ska omkomma eller skadas allvarligt. Ett krävande mål som ställts upp är att före 2020 ska antalet dödsfall i trafiken halveras och antalet skadade minskas med 25 procent jämfört med 2010. Det året omkom totalt 51 personer och skadades cirka 2 430 personer i trafikolyckor inom området för NTM-centralen i Nyland. Före 2020 ska antalet omkomna i trafiken alltså minskas till 25 och antalet skadade minskas till 1 820. Baserat på uppgifterna från 2017 ligger vi före vårt mål i fråga om olyckor som lett till personskador. Antalet dödsfall i trafiken är dock oförändrat.

Antalet olyckor som lett till personskador och antalet omkomna i dem inom området för NTM-centralen i Nyland.

Åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten

NTM-centralen i Nyland prioriterar de livligaste landsvägarna i åtgärderna för att förbättra trafiksäkerheten. Åtgärderna vidtas så kostnadseffektivt som möjligt. Ett exempel på detta är den automatiska trafikövervakningen, det vill säga hastighetskameror, som utökas i nära samarbete med polisen på vägavsnitt där olyckor är vanliga. Vi minskar antalet allvarliga avåkningar och mötesolyckor genom att bygga och byta ut vägräcken samt förse vägavsnitt med breda mittremsor som orsakar vibrationer i fordonet. Dödsfall i trafiken inträffar oftast vid singel- och mötesolyckor.

Olyckstrenden är positiv, men ungdomar utmärker sig fortfarande som en riskgrupp i olycksstatistiken. Hjortolyckor är den vanligaste olyckstypen om man även inkluderar olyckor som endast orsakat materiella skador. Älgolyckor är den sjätte vanligaste olyckstypen. Älgarnas rutter har nyligen utretts. Nu vet vi var viltstängslen behöver förlängas och vidtar åtgärder i den omfattning som finansieringen tillåter. Det är möjligt att bygga alternativa passager för hjortdjur, men sådana är mycket dyra.

Gång- och cykeltrafikens säkerhet förbättras i samarbete med kommunerna: vi bygger gång- och cykelvägar och vidtar mindre trafiksäkerhetsåtgärder som att förbättra övergångsställen. Vid behov dämpar vi fordonstrafikens hastigheter genom att justera hastighetsbegränsningarna, bygga vägspärrar och placera ut flyttbara hastighetsskyltar på problematiska platser. Vi förbättrar resekedjornas funktion genom att bygga säkrare förbindelser till hållplatserna, förbättra busshållplatserna och öka antalet infartsparkeringsplatser för cyklar och bilar. Behoven av nya gång- och cykelvägar och andra trafiksäkerhetsåtgärder är mångdubbelt större än vad som tillåts av den finansiering som finns till förfogande.

Säkerheten i vägtrafiken är i mångt och mycket en fråga om attityd. NTM-centralen stöder kommunernas viktiga trafiksäkerhetsarbetet som riktas till alla ålders- och trafikantgrupper. Tillsammans med kommunerna gör vi upp trafiksäkerhetsplaner och finansierar vid behov de regionala trafiksäkerhetskoordinatorernas verksamhet. NTM-centralen deltar aktivt i regionala samarbetsgrupper för trafiksäkerheten tillsammans med Trafikskyddet, polisen och andra regionala aktörer.