Sättningar

NTM-centralen i Nyland övervakar över 200 sättningar i vägnätet inom sitt område. Skarpa, ojämna sättningar kan skapa olägenheter för trafikanterna och försvåra underhållet av vägen. De kan också utgöra en trafiksäkerhetsrisk särskilt vid höga hastigheter.

Den vanligaste och förmånligaste reparationsåtgärden för sättningar är förbättring med beläggning. Nyttan som uppnås med förbättringsåtgärder på mjuk undergrund kan vara mycket kortvarig, eftersom leran fortsätter att sätta sig. Grundförstärkning löser problemet på längre sikt.

I värsta fall kan sättningar vara ett tecken på begynnande ras. Sättningar i en pålad bank är ett allvarligt tecken på behovet av reperationsåtgärder. I de mest kritiska objekten finns än idag skadade träpålar, som kan plötsligt kan ge vika. Om pålarna ger vika kan skadorna bli så stora att vägen måste stängas av och reparationen påbörjas omedelbart. Träpålar ersätts med armerade betongpålar och en pålplatta. Det är oftast dyrt att göra om pålningen.

Om en väg ger vika måste man ibland använda sig av mycket dyra tillfälliga trafikomläggningar. Då är det billigare att reparera vägen innan grundkonstruktionerna ger vika. Sådana objekt är till exempel pålplattor på träpålar i dåligt skick på myrmarker. De ersätts med nya pålplattor på en helt ny vägsträckning. Den nuvarande vägen bör fortfarande vara farbar medan den nya pålplattan och vägsträckningen byggs. Även i detta fall är det billigare att reagera i tid än att vänta på att skadan förvärras.