Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Projektplanering

Projektplanering

Man förbereder sig för framtiden genom planering

I Nylands NTM-centrals område finns det stora behov av att utveckla och förbättra vägnätet. Behoven är olika och av olika storlek. En betydande del av dessa behov av åtgärder prioriteras i områdets trafiksystemplaner eller planer för hållbar och trygg mobilitet. Vad som i slutändan kan genomföras avgörs av finansieringen. Genom att låta göra upp planer förbereder man sig på att beredskapen för genomförandet är så bra som möjligt när finansieringen av genomförandet säkerställs. I synnerhet när det gäller huvudlederna måste man med hjälp av planer förbereda sig på kommande utvecklingsbehov på lång sikt.

Med finansieringen av planeringen utförs det trafiksystemarbete som hör till NTM-centralens grundläggande uppgifter och tillhörande planer, men också planer för stora trafikledsprojekt. Trafikledsverket styr planeringen av de största planeringsobjekten genom finansieringen av det centraliserade planeringsprogrammet. Med hjälp av de förutredningar som valts till planeringsprogrammet kartläggs kommande planerings- och investeringsbehov på bred front. I utvärderingen av trafikledsprojekten används en nytto-kostnadsanalys och en bedömning av effekterna. Genom projektutvärderingen säkerställer man att man går vidare med det bästa projektalternativet i planeringen. Med hjälp av planeringsprogrammets projektplaneringsobjekt strävar man i första hand efter att främja planeringsbehoven för investeringsobjekt i det investeringsprogram som Trafikledsverket utarbetat. Urvalskriterierna bygger på målen i den riksomfattande trafiksystemplanen: tillgänglighet, effektivitet och hållbarhet samt om behovet har identifierats i den strategiska lägesbilden eller om objektet är särskilt akut eller kritiskt i övrigt.

De viktigaste projektplaneringsobjekten som pågår eller inleds är:

 • Rv 3 förbättring på avsnittet mellan Gamlas och Gruvsta och Kungsekens planskilda anslutning, vägplan
 • Rv 4 förbättring mellan Ring I och Ring III och den planskilda anslutningen vid Luftbron, vägplan
 • Rv 7 byteshållplatserna vid Västerbacka och den planskilda anslutningen vid Ring III i Vanda, vägplan
 • Rv 12 mellan Nyby och Tillola, vägplan
 • Rv 25 den planskilda anslutningen vid Stationsvägen i Vichtis samt den planskilda anslutningen vid Vattentornet i Lojo, vägplan
 • Rv 25 mellan Hyvinge och Mäntsälä, vägplan
 • Ring III, en helhet med flera planeringsobjekt på TEN-T -avsnittet, utvecklingsutredning och plan för områdesreservering
 • Ring III mellan Nedre Dickursby och Kalkberget (broarna i Parkstad), vägplan
 • Sv 51 mellan Sunnanvik och Munkkulla, utredningsplan och miljökonsekvensbedömning
 • Sv 55 utvecklingsutredning Borgå – Mäntsälä och den planskilda anslutningen i Monninkylä, plan för områdesreservering
 • Lv 1002 Skåldö bros vägplan i Raseborg
 • Utredning av kvalitetskorridor för hållbar trafik i Päijänne-Tavastland

Nya planeringsbehov är bland annat:

 • Rv 1 / Ring II (trafiksäkerhet), vägplan
 • Rv 2 Nummela – Högfors, utredningsplan och miljökonsekvensbedömning
 • Rv 4 mellan Ring III – Brännbergavägen, vägplan
 • Rv 10 och lv 284 grundvattenskydd och vägarrangemang vid Vieremä
 • Rv 12 mellan Joutjärvi och Nyby, vägplan
 • Rv 25 objekt som behöver fortsatt planering av utvecklingsutredning
 • Lv 152 (Ring IV) vägplan
 • Lv 11466 Tusby österleds plan för områdesreservering
 • Norra logistikförbindelsen i Mellersta Nyland, vägplan

Mindre planeringsobjekt hör till de viktigaste projektbehoven som presenteras i exempelvis den årliga planen för väghållningen och trafiken, projekt som man kommit överens om i MBT-avtalen samt små objekt som fått annan separat finansiering ur budgeten.

Bland annat följande planer är under utarbetande:

 • Rv 6 vägplan för förbättring av anslutningen vid Pukaro
 • Lv 1070 mellan Sammatti – Myllykylä gång- och cykelväg, byggnadsplan

Genom planeringsavtal stödjer vi kommuner och städer i att främja projekt på landsvägarna som är nödvändiga för kommunerna och som inte är tillgängliga för statlig finansiering. Planeringsavtal för ett flertal objekt är på gång.

Planeringsbehov uppstår även genom andra aktörers planeringsprojekt som på ett eller annat sätt är kopplade till landsvägsnätet. Sådana pågående projekt är till exempel planering av spårvägsprojekt i Helsingfors och Vanda, tunnelprojekt i Helsingfors samt planering av direktbanan mellan Esbo och Salo.

Palaa alkuun