Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Trafiksystemarbete

Trafiksystemarbete

Pyörätie Itäväylä.

Trafiksystemarbete – planering, genomförande och uppföljning

Samordningen av många olika trafikbehov och mål är en väsentlig del av all verksamhet vid NTM-centralen i Nyland. Mest konkret tar den sig uttryck i trafiksystemarbetet. Trafiksystemarbetet kräver gemensam planering, deltagande och förhandlingar över förvaltningsgränserna. NTM-centralen i Nyland deltar i planeringen av markanvändningen och regionutvecklingen, trafiksäkerhetsarbetet, miljösamarbetet och åtgärder som påverkar det mångsidiga landsvägsnätet.

NTM-centralens uppgift i det regionala trafiksystemarbetet är att försäkra trafiksäkerheten, trafiksmidigheten och att de nationella målen förverkligas, att vägnätet utvecklas långsiktigt och att miljöskadorna minimeras. NTM-centralen samarbetar inom ramen för trafiksystemarbetet på alla planeringsnivåer särskilt med tanke på statens vägnät, men med beaktande av alla trafikledsformer och färdsätt. NTM-centralen genomför trafiksystemplanerna för landsvägsnätet i samarbete med Trafikledsverket och kommunerna. NTM-centralen är även behörig myndighet för kollektivtrafiken på en del av områdena.

Finlands första riksomfattande trafiksystemplan godkändes av statsrådet våren 2021. Planen styr den framtida utvecklingen av trafiksystemet även på regional nivå. Målen i planen betonar hållbar rörlighet särskilt i stadsregionerna, hela Finlands tillgänglighet samt trafiksystemets effektivitet. I all verksamhet ska man ta hänsyn till målet för bekämpningen av klimatförändringen. I investeringsprogrammet, som genomför planens mål, anges vilken typ av projekt eller åtgärder som man riktar finansiering till. Många projekt genomförs av staten och kommunerna tillsammans. Investeringsprogrammet uppdateras årligen och Trafikledsverket ansvarar för uppdateringen.

Planering av trafiksystem och markanvändning

I trafiksystemplanen sammanställs kommunernas, statens och andra regionala aktörers gemensamma syn på utvecklingen av trafiksystemet, med hänsyn till olika markanvändningsformer, såsom bostadsproduktionens och näringarnas behov. På området för NTM-centralen i Nyland utarbetas trafiksystemplanerna av landskapsförbunden samt Helsingforsregionens trafik (HRT). NTM-centralen deltar i utarbetandet av planerna samt i främjandet och uppföljningen av dem. I planerna anges målen för trafiksystemet i regionen och de åtgärder som vidtas för att uppnå dem.

Inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland utarbetas trafiksystemplaner och landskapsplaner för tre landskap. Nylands förbund utarbetar förutom landskapsplanen även trafiksystemplaner för Östra Nyland och Västra Nyland, som har uppdaterats 2021. I landskapet Nyland ansvarar Helsingforsregionens trafik HRT för trafiksystemplaneringen inom Helsingforsregionen som en del av MBT-planen, som håller på att beredas. I MBT-avtalet för Helsingforsregionen har staten och kommunerna kommit överens om åtgärder för 2020‒2031.

I Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland utarbetar landskapsförbunden landskapsplaner och ansvarar för trafiksystemplanerna på sina områden. Trafiksystemplanen för Egentliga Tavastland uppdaterades 2020 och Trafiksystemplanen för Päijänne Tavastland 2019. Regionens första MBT-avtal har förhandlats fram för Lahtis stadsregion under 2021 och omfattar åren 2021–2031. Päijänne-Tavastlands förbund ansvarar för beredningen av Lahtisregionens stadsregions utvecklingsplan med sikte på nästa MBT-avtal.

Kommunerna ansvarar för general- och detaljplanerna samt för gatunätet. NTM-centralerna gör tillsammans med kommunerna gemensamma planer och utredningar i anslutning till utvecklingen av trafiksystemet och markanvändningen och kommer också med utlåtanden om planerna.

Hållbar trafik och hållbara transporter

Vid NTM-centralen främjar vi hållbar trafik genom planer för resekedjor och trafiksäkerhet som vi gör upp tillsammans med kommunerna. Betydelsen av att utveckla infrastrukturen för gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken kommer att öka i och med övergången till trafik med låga utsläpp. Till exempel behöver vi uppmärksamma underfarter, anslutningsparkeringar och hållplatsmiljöer. NTM-centralen deltar också i planeringen av banor och spårvägar, eftersom de påverkar det övriga kollektivtrafiksystemet och landsvägsnätet.

Vi fokuserar på att utveckla resekedjor och transportkedjor. Smidiga och enkla anslutnings- och bytesförbindelser för kollektivtrafiken är en viktig del av resekedjornas funktion. Vid NTM-centralen riktar vi in åtgärder som utvecklar trafiksystemet på dessa knutpunkter. En del av hållbara transportkedjor är att säkerställa en jämn reshastighet (80 km/h) på centrala rutter för godstrafik.

Miljöolägenheter som orsakas av trafiken, såsom buller, samt konsekvenserna för grundvattnet, luftkvaliteten och växthusgasutsläppen beaktas i all verksamhet. Antalet människor som utsätts för buller från vägtrafiken får inte öka utan bör minska.

Livskraftiga områden

Näringslivets och logistikens behov är ett av de centrala temana i trafiksystemarbetet. Vi samarbetar med näringslivet för att definiera utvecklingsåtgärder för trafiksystemet och förbättra planeringsberedskapen. Även rastplatser för tung trafik utvecklas och behovet av långtradare med större längd eller vikt än tidigare, det vill säga HCT-transporter, beaktas i vägnätet. I samarbetet med kommunerna ser vi till att transporterna till hamnar och terminaler löper smidigt både i väg- och gatunätet.

Vid NTM-centralen säkerställer vi tillgängligheten i regionerna och i synnerhet i de växande stadsregionerna. Tillgänglighet är viktigt inte bara för näringslivet utan också för arbets- och studieresor. Vi tryggar kollektivtrafikens tjänster, särskilt de viktigaste studie- och arbetsreseförbindelserna.

Trygg trafik

Det är viktigt att uppnå en trygg och hälsosam miljö i trafiksystemarbetet. Vid NTM-centralen planerar vi i samarbete med kommunerna åtgärder som stöder en säker och hållbar trafik. Trafiksystemets säkerhet och hållbarhet förbättras ofta på samma sätt.

Vi genomför kostnadseffektiva gång- och cykellösningar. Vi förbättrar också vägövergångslösningarna så att de blir tryggare än i nuläget. Förutom säkerheten understryker målet att främja hälsan genom att öka den fysiska aktiviteten i vardagen, behovet av att förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik.