Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Trafiksystemarbete

Trafiksystemarbete

Pyörätie Itäväylä.

Trafiksystemarbete – planering, genomförande och uppföljning

Finlands första riksomfattande trafiksystemplan godkändes av statsrådet våren 2021. Planen styr den framtida utvecklingen av trafiksystemet även på regional nivå. Målen i planen betonar hållbar rörlighet särskilt i stadsregionerna, hela Finlands tillgänglighet samt trafiksystemets effektivitet. I all verksamhet ska man ta hänsyn till målet för bekämpningen av klimatförändringen. Under den nya regeringsperioden uppdateras den riksomfattande trafiksystemplanen. Målen i planen genomförs genom investeringsprogrammet för trafikledsnätet, grundplanen och planeringsprogrammet. Trafikledsverket ansvarar för den årliga uppdateringen av dessa. Många projekt som ingår i dessa genomförs av staten och kommunerna tillsammans.

NTM-centralens uppgift i det regionala trafiksystemarbetet är att försäkra trafiksäkerheten, trafiksmidigheten och att de nationella målen förverkligas, att vägnätet utvecklas långsiktigt och att miljöskadorna minimeras. NTM-centralen samarbetar inom ramen för trafiksystemarbetet på alla planeringsnivåer särskilt med tanke på statens vägnät, men med beaktande av alla trafikledsformer och färdsätt. NTM-centralen genomför trafiksystemplanerna för landsvägsnätet i samarbete med Trafikledsverket och kommunerna. NTM-centralen är även behörig myndighet för kollektivtrafiken på en del av områdena.

Planering av trafiksystem och markanvändning

I trafiksystemplanen sammanställs kommunernas, statens och andra regionala aktörers gemensamma syn på utvecklingen av trafiksystemet, med hänsyn till olika markanvändningsformer, såsom bostadsproduktionens och näringarnas behov. På området för NTM-centralen i Nyland utarbetas trafiksystemplanerna av landskapsförbunden samt Helsingforsregionens trafik (HRT).

Nylands förbund utarbetar förutom landskapsplanen även trafiksystemplaner för Östra Nyland och Västra Nyland, som har uppdaterats 2021. Helsingforsregionens trafik HRT ansvarar för trafiksystemplaneringen i 14 kommuner inom Helsingforsregionen som en del av den gemensamma MBT-planen (Markanvändning, Boende, Trafik), som är under beredning. I MBT2019-avtalet för Helsingforsregionen har staten och kommunerna kommit överens om åtgärder för 2020‒2031.

I Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland utarbetar landskapsförbunden landskapsplaner och ansvarar för trafiksystemplanerna på sina områden. Trafiksystemplanen för Egentliga Tavastland uppdaterades 2020 och Trafiksystemplanen för Päijänne Tavastland 2019. Regionens första MBT-avtal har förhandlats fram för Lahtis stadsregion under 2021 och omfattar åren 2021–2031. Päijänne-Tavastlands förbund ansvarar för beredningen av Lahtisregionens stadsregions utvecklingsplan med sikte på nästa MBT-avtal.

NTM-centralen deltar intensivt i beredningen av trafiksystemplanerna och landskapsplanerna i olika grupper och låter i samarbete göra utredningar som gynnar utarbetandet av planerna. Dessa har under den senaste tiden varit till exempel definitionen av hållbara resekedjor samt arbeten i anslutning till klassificeringen av landsvägar och servicenivån. NTM-centralen är också part i ingåendet av MBT-avtal och deltar intensivt i genomförandet av åtgärderna i avtalen och uppföljningen av genomförandet. Åtgärder inom ramen för avtalen är exempelvis små förbättringsåtgärder i trafiknätet som främjar hållbar mobilitet och trafiksäkerhet. I början av regeringsperioden utarbetas nya MBT-avtal för Helsingfors- och Lahtisregionen.

Vi säkerställer att trafiksystemet fungerar och i synnerhet att trafikbehoven på landsvägarna beaktas även på olika planläggningsnivåer och i markanvändningsplaner som gäller trafiksystemet. Vi deltar i utarbetandet av kommunernas general- och detaljplaner samt i landskapsförbundens arbete med landskapsplaner. I samarbete med kommunerna och förbunden utarbetar vi trafikplaner och -utredningar i anslutning till planläggningen samt ger utlåtanden om planerna.

Palaa alkuun