Siirry sisältöön

Ingångssida Ekonomiska och verksamhetsmiljö Finansiering av väghållningen

Finansiering av väghållningen

Finansieringen av väghållningen per produkt 2022

Bild: Finansieringen av väghållningen per produkt 2022 (sammanlagt 138,9 miljoner euro).

Finansiering av väghållningen 2022

NTM-centralen i Nyland har beviljats cirka 138,9 miljoner euro i finansiering för basväghållningen 2022 som det ser ut i juni. Med finansieringen av den grundläggande väghållningen sköts väghållningen inom det statsägda landsvägsnätet, med undantag av stora utvecklingsinvesteringar som Trafikledsverket ansvarar för. Beslutsfattandet om allokeringen av finansieringen och de projekt som genomförs styrs av NTM-centralen i Nylands strategi och de strategiska riktlinjerna för trafiken vid NTM-centralen i Nyland, som har som centralt mål att tillhandahålla ett fungerande trafiksystem och ett säkert vägnät för näringslivets och medborgarnas behov. Största delen av finansieringen av den grundläggande trafikledshållningen går till underhåll av vägnätet, dvs. skötsel och reparationer. Med underhållet säkerställs att vägnätet är tillgängligt för daglig trafik oberoende av väglaget och med reparationerna elimineras skador som beror på att vägnätet slits och åldras.

Planering

Med finansieringen av planeringen kan man utföra det trafiksystemarbete som hör till NTM-centralens grundläggande uppgifter och göra upp planer i anslutning till detta. Via Trafikledsverkets centraliserade planeringsprogram kan större områdesreserverings-, general- och vägplaner för trafiklederna inledas.

Förbättring

Svängningarna i finansieringen av NTM-centralens bastrafikledshållning syns särskilt i förbättringen av vägnätet och 2022 är ännu exceptionellt bra med tanke på finansieringen. Genomförandet av små förbättringsprojekt i Trafikledsverkets investeringsprogram kan inledas bland annat med följande genomförandeprojekt:

 • E18 Rv 7 reparation av vägskada vid Vanhakylä, Lovisa
 • Rv 7 viltstängsel mellan Smedsbacka och Drägsby, Borgå
 • Lv 140 trafiksäkerhetsobjekt mellan Kyytitie och Kuusijärvi
 • Lv 186 Salos kommungräns – Joddböle, restaurering av räcken
 • Lv 115 förbättring genom att bygga en gång- och cykelväg mellan Degerbyvägen och Vargsvängen, Sjundeå
 • Rv 3 Parola anslutningsparkering, Hattula

I december 2021 lade finansutskottet dessutom till finansiering i budgeten för 2022 för att genomföra följande förbättringsprojekt:

 • Sv 51 belysning mellan Karis och Ingå och rv 25 Svartå – Karis
 • Lv 167 belysning mellan Pennala och Renkomäki

I övrigt innehöll objekten för fördelningsutrymme för innevarande år planeringsobjekt och reparationer av beläggningar.

I Helsingfors- och Lahtisregionen pågår genomförandet av MBT-avtalen (markanvändning, bostäder och trafik) fram till slutet av 2023 enligt överenskommelse. I februari kom man överens om en grupp projekt som man siktar på att genomföra i Lahtisregionen och till förbättringsprojekten hör:

 • Lv 14086 Sipurantie, gång- och cykelväg mellan Suuntapolku och Hakaportintie, Lahtis
 • Lv 313 Vääksy-Vierumäki, 1:a sträckan Vehko – Vesivehmaa (Lentotie) gång- och cykelväg
 • Rv 24, förbättring av anslutningen vid Holma och gatuarrangemang som leder till Lahtis centrum

Dessutom genomförs reparationsobjekt och planer görs upp via MBT-avtalen.

Skötsel

Den dagliga skötseln av landsvägarna är den viktigaste posten inom underhållet på årsnivå. Den nya entreprenadmodellen för underhåll av landsvägar innebär en övergång till ett tillvägagångssätt av allianstyp som uppmuntrar till ett nära samarbete mellan beställaren och serviceproducenten. Kostnadsnivån uppskattas vara densamma som under de senaste åren, men årsvariationen mellan olika åtgärder kan vara stor, eftersom vädret varierar från år till år.

Reparation

Beläggningsarbetet är den största kostnadsposten vid reparation. Köpkraften hos anslagen för beläggning 2022 har försämrats betydligt jämfört med föregående år bl.a. på grund av att oljan har blivit dyrare. Reparationsskulden ökar igen i år särskilt i det lägre vägnätet. Man strävar dock efter att säkerställa huvudledernas skick. Som fördelningsobjekt som utses av riksdagen genomförs dessutom:

 • Lv 11933, Heikinkyläntie, reparation av vägbeläggning, Lapinjärvi
 • Lv 2951, reparation av beläggningen på Mommilantie, Tavastehus och Hollola

Anslagen för broreparationer ligger i år på samma nivå som 2021. Av broarnas och rörbroarnas material påverkar i synnerhet prisutvecklingen för stål antalet objekt som ska repareras. I år har ett index som beaktar priset på stål införts för broobjekten för att underlätta entreprenörernas risker. Det ökar dock osäkerheten om de slutliga kostnaderna.

Mindre skador, trummor och dräneringsbrister kan repareras med basfinansieringen till ett belopp på 2,5 miljoner euro per år.