Finansiering av väghållningen

Finansieringen av bastrafikledshållningen 2019

NTM-centralen i Nyland har beviljats ca 85,3 miljoner euro i finansiering för basväghållningen 2019. Väghållningen av det allmänna vägnätet som ägs av staten sköts med finansieringen av basväghållningen, med undantag för stora utvecklingsinvesteringar som hör till Trafikledsverkets ansvarsområde. Beslutsfattandet angående anvisningen av finansiering och projekt som genomförs styrs av trafikstrategin och väghållningens riktlinjer vars väsentliga mål är att erbjuda ett fungerande trafiksystem och ett säkert vägnät för näringslivets och medborgarnas behov. Största delen av finansieringen av basväghållningen går till det dagliga underhållet och driften av vägnätet. Med underhållet försäkras att den dagliga trafikeringen på vägnätet är oberoende av väderomständigheter, och i upprätthållning reparerar man däremot skador orsakade av slitage och åldrande av vägar, såsom asfaltering av vägar samt reparationer och förnyelser av broar.

Under senaste år har det jämfört med behovet funnits mycket knappa medel för förbättringsinvesteringar för vägnätet, och för år 2019 finns ingen finansiering för att planera och genomföra investeringsprojekten som finns i NTM-centralens egen programplanering. Med väghållningens MBT-finansiering som är en del av MBT-avtalet (markanvändning, boende och trafik) i Helsingforsregionen kan man genomföra små investeringsprojekt. Målet för reparationsskuldprogrammet för 2016–2018 var att hejda reparationsskuldens tillväxt och sammanlagt var finansieringen nationellt under programperioden 600 miljoner euro och omfattade både väg-, ban-, och vattenleden. Av denna finansiering var andelen för att förbättra vägnätet i NTM-centralen i Nylands verksamhetsområde cirka 51 miljoner euro. Denna finansiering kompletterades med ett tilläggsfinansieringsprogram på 3 år (364 miljoner euro), varav 24 miljoner euro anvisades till NTM-centralen i Nyland. 364-programmet varar till slutet av år 2019. Betydelsen av dessa tilläggsfinansieringsprogram för väghållningen var rätt betydande och på motsvarande sätt är fallet för finansieringens del betydande nu när programperioderna upphör.

Riksdagens objekt för fördelningsutrymme

Riksdagens finansutskott har i december 2018 kompletterat sin budget för år 2019 och till projekt för att främja väghållningens trafiksäkerhet, näringslivets verksamhetsförutsättningar samt gång och cykling anvisades sammanlagt 25,3 miljoner euro i tilläggsfinansiering. Andelen för NTM-centralen i Nyland är cirka 3,66 miljoner euro för 12 olika projekt. De eftersträvade effekterna i dessa projekt koncentrerar sig på att förbättra vägarnas uppbyggnad och trafiksäkerhet.

MBT-finansiering

NTM-centralen i Nylands ramfinansiering för år 2019 för Helsingforsregionens s.k. MBT-projekt (markanvändning, boende och trafik) är 3,190 miljoner euro. Finansieringen är en del av finansieringen för basunderhållet av trafikled. Denna finansiering har i enlighet med det samordnade MBT-programmet riktats till följande projekt:

 • Lv 1375 (Björkbyleden), Gamla Kvarnstigen – Lv 140, led för lätt trafik och gångtunnel (1,0 miljoner euro)
  • Björkbyleden utrustas med saknade delar på förbindelsen för lätt trafik. Saknandet av förbindelsen i öst-västlig riktning är en betydande förbindelsebrist mellan olika stadsdelar.
 • Lv 1421 Eriksnäsvägen–Jokelavägens saknade del (2,0 miljoner euro)
  • Vid landsväg 1421 byggs en gång- och cykelväg på en cirka sex kilometer lång sträcka. Vägplanen är färdig och byggplanen i slutskedet.

MBT-finansieringen som NTM-centralen har till sitt förfogande åren 2020–2023 överenskoms i MBT-avtalet mellan staten och Helsingforsregionens 14 kommuner, och dessa beslutas i statens och kommunernas budgetar. Projekt som genomförs 2020–2023 har planerats i samarbete mellan staten och kommunerna, och i största delen av projekten delas också kostnaderna. Projekt som man genomför med MBT-finansiering definieras noggrannare när den slutliga finansieringsnivån är klar.

Programmet för tilläggsfinansiering av bastrafikledshållningen 2017–2019

Under programperiodens sista år är / genomförs följande projekt som ingår i programmet:

 • Sv 45 Tusbyleden, förbättring av Koskenmäki rondellen (7,9 M€, varav statens andel är 1,4 M€)
  • Betydande rutt för tung trafik, pendeltrafik och specialtransporter. Logistiken koncentrerar sig mer och mer till mellersta Nyland, den tunga trafiken kommer att öka. Trafikens smidighet och säkerhet påverkar transporternas kostnadseffektivitet. Arbetena har inletts år 2018 och projektet blir färdigt under sommaren 2020.
 • Rv 10 förbättring av Katuma rondellen, Tavastehus (3,0 M€, varav statens andel är 1,0 M€)
  • Anslutningen har haft betydande smidighets- och säkerhetsproblem som försvårar företagsverksamheten i området. Anslutningen är en betydande förbindelse för tung trafik och pendeltrafik. Olyckor och rusningar har ökat på transportkostnaderna. Arbetena vid objektet är huvudsakligen klara, de sista skedena utförs ännu år 2019.
 • Sv 46 Kouvola–Heinola, grundreparation av avsnittet Uimila–Heinola (7,0 M€+ 6,7 M€)
  • En del av en nationell förbindelse till Kymmenedalen samt en transportrutt från Norge till Ryssland. Viktig rutt för skogsindustrin. En del av transporterna körs för närvarande på alternativa rutter på grund av vägens dåliga skick (smalhet, ojämnheter). En tilläggsfinansiering på 6,7M€ anvisades till projektet från tilläggsfinansieringen för basunderhållet av trafikled, och den totala finansieringen är därmed 13,7 M€. Projektet framskrider enligt planerna och blir färdigt under hösten 2019.
 • Utvecklande av rastplatser för den tunga trafiken (4,3 M€)
  • Utvidgande av serviceområdet för trafiken på rv 7 vid Sibboviken för den tunga trafikens parkering samt utvidgningen av västra serviceområdets parkeringsområden för den tunga trafiken på rv 3 i Vanda Käinby.