Finansiering av väghållningen

Finansieringen av basväghållningen går till största delen åt till det dagliga underhållet och driften av vägnätet.

Finansieringen av bastrafikledshållningen 2018

NTM-centralen i Nyland har beviljats ca 85,3 miljoner euro i finansiering för basväghållningen 2019. Väghållningen av det allmänna vägnätet som ägs av staten sköts med finansieringen av basväghållningen, med undantag för stora utvecklingsinvesteringar som hör till Trafikverkets ansvarsområde. Utöver finansieringen för basväghållningen finns det sammanlagt ca 33 miljoner euro till förfogande via tilläggsfinansieringsprogrammen 2018. Finansieringen inriktas enligt NTM-centralens långsiktiga trafikstrategi och riktlinjer, där målet är att erbjuda ett fungerande trafiksystem och ett säkert vägnät som tillgodoser näringslivets och medborgarnas behov.

En mycket stor del av finansieringen av basväghållningen går till det dagliga underhållet och driften av vägnätet. Det dagliga underhållet säkerställer att vägnätet är framkomligt varje dag, året runt. Med driftåtgärder reparerar vi det befintliga vägnätet och skador som orsakas av slitage och ålder.

Med investeringar för att förbättra vägnätet bygger vi ny infrastruktur, vilket bland annat medför säkrare och smidigare resor och transporter. Finansieringen som är avsedd för dessa förbättringsinvesteringar är emellertid mycket begränsad och riktas därför främst till små och kostnadseffektiva åtgärder. För 2018 erhöll vi ca 1,5 miljoner euro till investeringar, vilket var samma belopp som året innan. Årets investeringsmedel har dock på finansutskottets beslut anvisats två specificerade användningsområden. Därför har NTM-centralen i Nyland inga investeringsmedel att använda enligt prövning. Ett separat finansieringsprogram för MBT-projekt (markanvändning, boende och trafik) ger ett viktigt, men med tanke på behoven ett ganska litet tillägg till investeringsfinansieringen i Helsingforsregionen.

Nationella tilläggsfinansieringsprogram

Ett stort tillägg till den ovan beskrivna finansieringen av basväghållningen kommer från de nationella tilläggsfinansieringsprogrammen som beviljas av regeringen: programmet för reparationsskulden 2016–2018 på 600 miljoner euro, som syftar till att minska det eftersatta underhållet, och programmet för tilläggsfinansiering av bastrafikledshållningen 2017–2019 på 364 miljoner euro.

På Trafikverkets webbplats finns en karta som visar projekten som genomförs med finansieringen för att minska det eftersatta underhållet och tilläggsfinansieringen av bastrafikledshållningen.

 

Programmet för reparationsskulden 2016–2018

NTM-centralen i Nyland har beviljats ca 51 miljoner euro för att finansiera det eftersatta underhållet 2016–2018. Hittills har vi vidtagit bland annat följande åtgärder:

  • ökat antalet parkeringsplatser för tunga fordon på Tuuliruusu rastplats vid riksväg 4, som är en nationell stamförbindelse för transporter
  • reparerat och förbättrat framkomligheten på Pallokenttä korsningsbro och Träskända korsningsbroar vid riksväg 4
  • reparerat sättningar med en ny konstruktion med pålplattor i Hannusåker på stamväg 51
  • förbättrat vägbeläggningen på flera objekt.

Ett av de största projekten som ska genomföras 2018 med den nationella tilläggsfinansieringen är reparationen av stamväg 46 på en 19,5 km lång sträcka mellan Uimila och Heinola. Stamväg 46 är en del av den rikstäckande förbindelsen från mellersta och norra Finland till Kymmenedalen, Fredrikshamn-Kotka hamn och via Vaalimaa till Ryssland. Många transporter, till exempel containertransporter, måste idag använda alternativa rutter på grund av vägens dåliga skick. På vintern är det vanligt att tung trafik gör avåkningar och välter på vägavsnittet.

 

Programmet för tilläggsfinansiering av bastrafikledshållningen 2017–2019

NTM-centralen i Nyland har beviljats ca 24 miljoner euro i tilläggsfinansiering av bastrafikledshållningen 2017–2019. Med tilläggsfinansieringen inledde vi 2017 arbetet med att bygga en planskild anslutning vid Tynnismalm på riksväg 25 tillsammans med Lojo stad och förbättra riksväg 2 på sträckan Mullinkallio–Häiviä söder om Forssa.

 

Finansutskottets tilläggsfinansiering för 2018

I december 2017 beslöt finansutskottet att tilldela bastrafikledshållningen ytterligare 11,8 miljoner euro på nationell nivå. Pengarna öronmärktes för särskilt utsedda mindre projekt som främjar trafiksäkerheten och näringslivets verksamhetsförutsättningar. Inom området för NTM-centralens i Nyland uppgår tilläggsfinansieringsbudgeten till sammanlagt 1,5 miljoner euro, som ska användas till följande projekt:

  • förbättring av landsväg 132 Klaukkalantie vid korsningen Ropakkotie-Kiikkaistenkuja i Nurmijärvi
  • förbättring av landsväg 2951 Mommilantie i Tavastehus.