Siirry sisältöön

Ingångssida Ekonomiska och verksamhetsmiljö Finansiering av väghållningen

Finansiering av väghållningen

Bild: Finansieringen av väghållningen per produkt 2023 (sammanlagt 121 miljoner euro).

Finansiering av väghållningen 2023

NTM-centralen i Nyland har beviljats cirka 121 miljoner euro i finansiering för basväghållningen 2023 som det ser ut i juni. Med finansieringen av den grundläggande väghållningen sköts väghållningen inom det statsägda landsvägsnätet, med undantag av stora utvecklingsinvesteringar som Trafikledsverket ansvarar för. Beslutsfattandet om allokeringen av finansieringen och de projekt som genomförs styrs av NTM-centralen i Nylands strategi och de strategiska riktlinjerna för trafiken vid NTM-centralen i Nyland, som har som centralt mål att tillhandahålla ett fungerande trafiksystem och ett säkert vägnät för näringslivets och medborgarnas behov. Största delen av finansieringen av den grundläggande trafikledshållningen går till underhåll av vägnätet, dvs. skötsel och reparationer. Med underhållet säkerställs att vägnätet är tillgängligt för daglig trafik oberoende av väglaget och med reparationerna elimineras skador som beror på att vägnätet slits och åldras.

Planering

Med finansieringen av planeringen kan man utföra det trafiksystemarbete som hör till NTM-centralens grundläggande uppgifter och göra upp planer i anslutning till detta. Via Trafikledsverkets centraliserade planeringsprogram kan större områdesreserverings-, general- och vägplaner för trafiklederna inledas.

Förbättring

Att finansieringen av NTM-centralens bastrafikledshållning inte är stabil syns särskilt i förbättringen av vägnätet och 2023 är den mycket knapp i förhållande till behoven. Ingen ny finansiering anvisades i år för genomförandet av projekt för förbättring av bastrafikledshållningen inom Trafikledsverkets investeringsprogram. Ett nytt objekt påbörjas med hjälp av fjolårets finansiering:

 • Lv 170 reparation av vägskada vid Illbyån, Borgå

I december 2022 lade finansutskottet till finansiering i budgeten för 2023 för att genomföra följande förbättringsprojekt:

 • Riksväg 25 och landsväg 1102 förbättring av Huskvarnsvägens anslutning, Raseborg
 • Förnyande av landsväg 140 Norra Ahjo korsningsbro, Kervo

I övrigt innehöll objekten för fördelningsutrymme för innevarande år planeringsobjekt och reparationer av beläggningar.

I Helsingfors- och Lahtisregionen pågår genomförandet av MBT-avtalen (markanvändning, bostäder och trafik) fram till slutet av 2023 enligt överenskommelse. I år inleds följande förbättringsprojekt. För en del av dessa projekt har finansiering beviljats redan tidigare:

 • Sv 45 / lv 145, förbättring av den södra rondellen i Skavaböle och körfältsarrangemang, Tusby
 • Lv 110 Kolmiranta–Veikkola (Kolmirantavägen–Haapapurovägen–Soidentakavägen), gång- och cykelväg, Kyrkslätt
 • Lv 120 förbättring av Vichtisvägen genom att bygga Kortesbackens underfart, Esbo
 • Lv 140 förbättring av gång- och cykelvägen och trafiksäkerhetsobjekt mellan Skjutsvägen och lv 1521, Vanda och Sibbo

Enligt MBT-avtalen genomförs dessutom små åtgärder som främjar trafiksäkerheten och användningen av kollektivtrafiken samt planering.

Skötsel

Den dagliga skötseln av landsvägarna är den viktigaste posten inom underhållet på årsnivå. I och med nästa underhållsår som inleds i början av oktober följer även de sista underhållsentreprenaderna för landsvägarna i området för NTM-centralen i Nyland den nya entreprenadmodellen, som betonar samarbetet mellan beställaren och entreprenören.

Kostnadsnivån uppskattas vara densamma som under de senaste åren, men årsvariationen mellan olika åtgärder kan vara stor, eftersom vädret varierar från år till år.

Reparation

Beläggningsarbetet är den största kostnadsposten vid reparation.

Köpkraften gällande anslagen för beläggning 2023 har försämrats betydligt, till och med jämfört med året innan, då bland annat den stigande prisnivån för olja avsevärt höjde priset på beläggningen. Reparationsskulden ökar i år särskilt för det lägre vägnätet. Man strävar efter att säkerställa huvudledernas skick. Av riksdagen utsedda reparationsobjekt för i år är:

 • Lv 104 ombeläggning, Raseborg och Lojo
 • Lv 317 reparation av Viitailantie, Asikkala
 • Lv 1543 beläggning av Tolkisvägens gång- och cykelväg, Borgå
 • Lv 3191 reparation av Sankolantie, Tavastehus
 • reparation av Smedsbyvägen (lv 11271), Kyrkslätt
 • reparation av Kalliontie (lv 13811 och lv 13817), Hausjärvi

Åtgärder som genomförs med separat finansiering planeras enligt anslag och behov. Tyngdpunkten ligger på att förnya beläggningen och säkerställa att dräneringssystemen fungerar. Exempelvis Kalliontie i Hausjärvi repareras till grusväg.

Anslagen för broreparationer ligger i år på samma nivå som föregående år. Av broarnas och rörbroarnas material påverkar i synnerhet prisutvecklingen för stål antalet objekt som ska repareras. Ett index som beaktar priset på stål är i bruk vid broobjekten för att minska entreprenörernas risker. Det ökar dock osäkerheten om de slutliga kostnaderna.

Mindre skador, trummor och dräneringsbrister kan repareras med basfinansieringen till ett mindre belopp än tidigare på cirka 0,5 miljoner euro.

Palaa alkuun