Siirry sisältöön

Ingångssida Ekonomiska och verksamhetsmiljö Förord

Förord

Väghållning genom att säkerställa trafikledernas serviceförmåga

Den gångna vintern och våren har varit exceptionella när det gäller vägunderhållet i södra Finland. När vintern kom var det mycket snö. När våren kom, bröt temperaturer som växlade mellan minusgrader och plusgrader på ett aldrig tidigare skådat sätt sönder beläggningarna. Upphandlingarna av de åtgärder som planerats för sommarsäsongen inleddes under en pristopp för material och bränslen, som det fortfarande är svårt att förutspå hur den kommer att utvecklas. Marknadsläget för upphandlingar utjämnas av att entreprenaderna binds eftertänksamt till kostnadsindex, men väghållaren räknar ut huruvida pengarna räcker till tills arbetena är slutförda. Vi hanterar de ständiga förändringarna i verksamhetsmiljön med expertis, vilket gäller såväl områdets vägnät som hela trafiksystemets funktion.

Inom ansvarsområdet trafik på NTM-centralen i Nyland är verksamheten särskilt inriktad på åtgärder med tre strategiska toppar med målet hållbar trafik, livskraft i regionen och säker trafik. Bakgrunden är de riksomfattande målen för ett hållbart, tillgängligt och effektivt trafiksystem (Trafik 12). Vi fortsätter att bygga gång- och cykelvägar tillsammans med kommunerna och som en del av MBT-avtalen. Genom olika åtgärder strävar vi efter en jämn hastighetsnivå, särskilt på rutterna för godstrafik, och vi utformar också byggmetoder för att främja en cirkulär ekonomi och låga utsläpp. Inom kollektivtrafiken tryggar vi tjänsterna särskilt genom de viktigaste studie- och arbetsreseförbindelserna med målet att öka färdsättets popularitet. Vi säkerställer stadsregionernas tillgänglighet särskilt i viktiga knutpunkter – hamnar och terminaler, samt på mindre trafikerade vägar genom att säkerställa vägens skick i enlighet med vägens användning och betydelse. Med hjälp av understöd till enskilda vägar gör vi det möjligt för väglagen att upprätthålla det vägnät de förvaltar i ett skick som motsvarar användningen. Vi fortsätter också det aktiva och effektiva säkerhetssamarbetet med centrala aktörer genom att identifiera och genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder.

Denna plan för väghållning och trafik integreras när det gäller förbättringsprojekten till stor del med det investeringsprogram som Trafikledsverket har utarbetat och presenterar föremål för förbättringsprojekt vid NTM-centralen i Nyland för nästa fyraårsperiod. Å andra sidan presenteras också de viktigaste pågående planeringsobjekten som är kopplade till de utvecklingsprojekt som föreslås i investeringsprogrammet. Behoven av att förbättra och utveckla vägnätet uppstår bland annat på grund av behoven av att förbättra transporterna inom näringslivet, förbättra cykelförhållandena, utveckla markanvändningen samt upprätthålla vägens skick och framkomlighet. De viktigaste flaskhalsarna i regionens väghållning och trafik har också identifierats i Traficoms strategiska lägesbild av trafiksystemet.

Genomförandet av planen för väghållning och trafik efter 2022 är förknippat med osäkerhet när det gäller den befintliga finansieringen av trafikleder. Vi genomför åtgärderna enligt planen inom ramen för de kommande årens finansiering med hänsyn till åtgärdernas genomslagskraft och beredskap samt med beaktande av den dagliga skötseln och underhållet av trafiklederna.

Vägnätet är en nationalskatt vars serviceförmåga endast bibehålls genom långsiktig och systematisk väghållning.

 

I juni 2022

Päivi Nuutinen

Direktör för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

Bild från Päivi Nuutinen. Hon är Direktör för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Sirpa Pöllänen