Siirry sisältöön

Ingångssida Ekonomiska och verksamhetsmiljö Förord

Förord

Kunskapsunderlag för kloka beslut

I ansvarsområdet för trafik vid NTM-centralen i Nyland, som omfattar landskapen Nyland samt Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland, ligger cirka 12 procent av hela landets landsvägsnät men nästan 30 procent av trafik- och godstrafikens transportarbete körs i detta nät. Drygt hälften av hela landets livligt trafikerade landsvägar ligger i detta område. Det är alltså inte oväsentligt hur landsvägarnas funktionalitet och säkerhet upprätthålls nu och i framtiden.

Utsikterna för de offentliga finanserna har varit ett centralt ämne i årens valdebatter. Det nya regeringsprogrammet styr budgetplanen för trafikledshållningen. Väghållningen har dämpats av den snabba kostnadsökningen och den försämrade köpkraften. I vår har detta visat sig särskilt i priset på landsvägarnas beläggning. Vi har beräknat att det inom NTM-centralen i Nylands område årligen behövs cirka 700 km ny beläggning för att landsvägarnas reparationsskuld inte ska öka på grund av beläggningarnas skick. Vi kom nära detta en gång år 2020 – i år landar vi nästan på hälften av dessa kilometer, cirka 360 km. Beläggningskilometerna riktas med tanke på effekten mot det livligt trafikerade vägnätet. Det som får stryka på foten är det lågtrafikerade vägnätet, där förbättringsåtgärderna blir ännu mindre än tidigare. Det är klart att det kommer att märkas i vägtrafikanternas vardag och i form av missnöje med väghållningen, men också i form av ett ökat reparationsbehov under de kommande åren. Vi ser tryggandet av finansieringen av den grundläggande väghållningen som ett tryggande av grunden för vår verksamhet. Tilläggsfinansieringen för väghållningen kommer således verkligen till behov.

NTM-centralens små förbättringsinvesteringar i landsvägsnätet inriktas i år på objekt för gång- och cykeltrafik som överenskommits genom MBT-avtal i såväl Helsingfors- som Lahtisregionen. Dessutom repareras anslutnings- och vägobjekt som beviljats separat finansiering samt utförs akuta reparationer av sättningar på vägar och reparation av broar. Dessutom genomförs små projekt som främjar trafiksäkerheten och användningen av kollektivtrafiken.

Inom vårt verksamhetsområde pågår två stora utvecklingsinvesteringar: På Ring III vid Askis och på riksväg 4 på avsnittet Gustav Adolfs–Oravakivensalmi. Ledningsansvaret för projekten ligger hos Trafikledsverket och båda blir klara i slutet av innevarande år. Trafikledsverkets investeringsprogram som publicerades i april lyfter fram områdets viktigaste projekt som väntar på den nya riksdagens beslut. Sådana vägprojekt finns bland annat på för näringslivet centrala huvudleder på riksväg 2, 4 och 25 samt på Ring III. NTM-centralen utarbetar planer för dessa projekt och skapar ett kunskapsunderlag för beslutsfattandet. Jag vill särskilt lyfta fram den ökade rollen för riksväg 25 Hangö–Mäntsälä för näringslivets transporter både som hamnförbindelse och för de logistikcentraler som ligger invid den. Som en riksomfattande huvudled med två körfält svarar den inte längre på trafikens behov och även när det gäller trafiksäkerheten är den en av de mörkaste i vår region.

Vid sidan av stora utvecklingsprojekt får man inte glömma att utveckla gång- och cykelförbindelserna som en del av de regionala cykelvägnäten eller rutterna inom cykelturismen. Även dessa har identifierats i investeringsprogrammet och planeringen av dem tas vidare vid NTM-centralen för beslut om genomförande. Främjandet av hållbar mobilitet är också en viktig del av trafiksystemplaneringen i MBT-områdena och de kommande MBT-avtalen. I Västra Nyland utvecklar NTM-centralen i Nyland i egenskap av behörig myndighet för kollektivtrafiken organiseringen av kollektivtrafiken i samarbete med kommunerna i området.

I växande stadsregioner får man inte glömma betydelsen av landsvägarnas huvudleder och centrala riksomfattande landsvägsförbindelser för transporter som tryggar näringslivet och försörjningsberedskapen. Ett fungerande trafiksystem tillgodoser såväl regionala som riksomfattande och internationella trafik- och transportbehov.

I juni 2023

Päivi Nuutinen
Direktör för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

Bild: Sirpa Pöllänen

Palaa alkuun