Siirry sisältöön

Ingångssida Ekonomiska och verksamhetsmiljö Väghållningens verksamhetsmiljö

Väghållningens verksamhetsmiljö

En kartabild av landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland

NTM-centralen i Nyland ansvarar för väghållningen i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I dessa tre landskap bor två miljoner människor. Vägnätet i området utgör cirka 12 procent av vägnätet i hela landet, men där uppstår en tredjedel av hela landets trafikarbete. Även andelen tung trafik i området är ovanligt stor, den står för ca en fjärdedel av alla transportarbeten i hela landet.

På verksamhetsområdet finns Finlands livligast trafikerade vägar. Riksväg 4 kan karakteriseras som ryggraden för Finlands landsvägstransporter. Vägens trafikmässiga funktionalitet i den sydligaste delen återspeglas långt bort i övriga delar av landet. Helsingfors, Tavastehus och Tammerfors binds samman i Finlands tillväxtkorridor, vars stomme utgörs av stambanan och riksväg 3.

På området finns merparten av aktörerna i Finlands näringsliv och mycket rikstäckande logistik. Helsingfors–Vanda är landets viktigaste internationella flygplats. Samtidigt är den en viktig logistisk knutpunkt även för godstrafiken. I Borgå finns Finlands största hamn och ett viktigt oljeraffinaderi, varifrån bränsle distribueras till en stor del av Finland. I Ingå hamn färdigställdes LNG-terminalfartyget för användning i december 2022. Helsingfors hamn är en Finlands största och värdet på allt gods som transporteras via hamnen motsvarar en tredjedel av Finlands utrikeshandel. Helsingfors hamn planerar att i fortsättningen koncentrera all trafik till Estland till Västra hamnen, vilket i betydande grad ändrar om trafikarrangemangen i slutet av Västerleden bland annat i och med den nya hamntunneln. I området minskas användningen av stenkol i energiproduktionen och ersättande produktion har genomförts bland annat med kraftverk som använder biomassa, såsom den nya biovärmeanläggningen som inledde sin verksamhet i Nordsjö i Helsingfors i slutet av 2022.

Tabell: Verksamhetsmiljöns och trafikens nyckeltal

NMT-centralen i NylandAndel av hela landet
Befolkning 2023 (31.12.2022)personer2 107 09838 %
Befolkningstillväxt 2000–2022personer342 68090 %
Arbetplatser (2021)st975 82041 %
BNP (2020)milj. euro107 14545 %
Markareal (1.1.2023)km²20 0177 %
Landsvägar (1.1.2023)km9 25812 %
Trafikarbete (1.1.2022)milj. bilkm.10 84630 %
Godstrafik transportarbetet (2021)milj. tkm.6 70324 %
Livligt trafikerade vägar (ÅDT > 15 000 fordon/dygn, 2022)km51656 %
Landsvägar belägna cykel- och gångvägar (1.1.2023)km1 16119 %
Personskadeolyckor på landsvägar (2018–2022)st2 86029 %
Finansiering av bastrafikledshållningen exclusive separat finansiering (2023)milj. euro10716 %
Finansiering av kollektivtrafiken, NMT (2023)milj. euro818 %

I Statistikcentralens senaste befolkningsprognos har man uppskattat att Finlands befolkning endast kommer att öka lite grann under de kommande två årtiondena, om man tittar på befolkningsutvecklingen i hela landet. Ökningen är ojämnt fördelad mellan landskapen. I huvudparten av landskapen minskar befolkningen, medan befolkningstillväxten koncentreras till området för NTM-centralen i Nyland och landskapet Nyland. Enligt prognosen kommer befolkningen endast att öka i landskapet Nyland samt i landskapen Birkaland, Egentliga Finland och Norra Österbotten samt på Åland.

Idag finns närmare hälften av hela landets arbetsplatser inom detta område, varför pendlingstrafiken är intensiv. Nyland, i synnerhet huvudstadsregionen, har Finlands största antal användare av kollektivtrafik och färdsätt för hållbar rörlighet.

I och med coronapandemin var trafikarbetet även under 2021 cirka 8 procent lägre i Nyland och Egentliga Tavastland och cirka 3 procent lägre i Päijänne-Tavastland jämfört med 2019. Prisökningen på konsumentpriserna för flytande bränslen bidrog till förändringen av trafikarbetet 2022. På riksnivå var trafikarbetet cirka 5 procent lägre 2021 och cirka 6 procent lägre 2022 än 2019, men det är svårt att bedöma förändringens varaktighet. En mer permanent ökning av distansarbetet kan för pendlingstrafikens del bromsa en återgång till den tidigare nivån.

Även om vårt verksamhetsområde som helhet präglas av tillväxt och utveckling är skillnaderna mellan regionerna stora. Det är viktigt att säkerställa tillgängligheten i hela nätet. Att rikta de knappa resurserna effektivt och välja de mest effektiva metoderna i varje situation är helt väsentligt.

Palaa alkuun