Väghållningens verksamhetsmiljö

Vägnätet inom området för NTM-centralen i Nyland utgör ca 12 procent av Finlands vägnät, men en tredjedel av alla trafikarbeten i landet utförs i området.

NTM-centralen i Nyland ansvarar för väghållningen i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Dessa tre landskap har 2 miljoner invånare. Vägnätet i området utgör ca 12 procent av hela Finlands vägnät. Det är dock anmärkningsvärt att en tredjedel av alla trafikarbeten i hela landet uppstår i det nationellt sett korta vägnätet. Även andelen tung trafik i området är ovanligt stor, den står för ca en fjärdedel av alla transportarbeten i hela landet.

Trafiken koncentreras till Nyland, där Finlands livligast trafikerade vägar finns. I området finns merparten av aktörerna i Finlands näringsliv och mycket rikstäckande logistik. Helsingfors-Vanda är landets viktigaste internationella flygplats: där passerar över 90 procent av Finlands internationella passagerartrafik. Samtidigt är det en betydelsefull logistisk knutpunkt även för godstrafik. I Borgå finns Finlands största hamn och ett viktigt oljeraffinaderi, varifrån bränsle distribueras till en stor del av Finland. Helsingfors hamn är en Finlands största och värdet på allt gods som transporteras via hamnen motsvarar en tredjedel av Finlands utrikeshandel. Helsingfors, Tavastehus och Tammerfors binds samman av en unik tillväxtzon, Finlands tillväxtkorridor, vars stomme utgörs av stambanan och riksväg 3.

Nyckeltal för verksamhetsmiljön och trafiken.

 

Statistikcentralen bedömer i sin prognos om befolkningstillväxten att nästan 80 procent av Finlands befolkningstillväxt kommer att ske inom området för NTM-centralen i Nyland de två kommande decennierna. Idag finns närmare hälften av hela landets arbetsplatser inom detta område, varför pendlingstrafiken är intensiv. Varje dag pendlar ca 120 000 personer till området från platser utanför regionen. Befolkningstillväxten, pendlingen och de ständigt ökande trafikstockningarna skapar utmaningar dels för väghållningen i området, dels för trafiksystemets funktion och utveckling.

Nyland och i synnerhet huvudstadsregionen har stor betydelse för hela landets utveckling och för samhällsekonomin. Därför är trafiksystemets och vägnätets funktion i området viktig även för övriga Finland.

På grund av de stora trafikmängderna i området slits vägnätet snabbare än normalt jämfört med övriga landet. Detta innebär i praktiken att reparationsåtgärder behövs oftare än på andra håll i Finland. Vägnätet är givetvis byggt med tanke på användningen och trafiken. För att kunna möjliggöra och trygga en långsiktig och kvalitativ drift av vägnätet krävs att finansieringen av basväghållningen är tillräcklig.