Siirry sisältöön

Ingångssida Ekonomiska och verksamhetsmiljö Väghållningens verksamhetsmiljö

Väghållningens verksamhetsmiljö

En kartabild av landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland

NTM-centralen i Nyland ansvarar för väghållningen i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I dessa tre landskap bor två miljoner människor. Vägnätet i området utgör cirka 12 procent av vägnätet i hela landet, men där uppstår en tredjedel av hela landets trafikarbete. Även andelen tung trafik i området är ovanligt stor, den står för ca en fjärdedel av alla transportarbeten i hela landet.

På verksamhetsområdet finns Finlands livligast trafikerade vägar. På området finns merparten av aktörerna i Finlands näringsliv och mycket rikstäckande logistik. Helsingfors–Vanda är landets viktigaste internationella flygplats. Samtidigt är den en viktig logistisk knutpunkt även för godstrafiken. I Borgå finns Finlands största hamn och ett viktigt oljeraffinaderi, varifrån bränsle distribueras till en stor del av Finland. Helsingfors hamn är en Finlands största och värdet på allt gods som transporteras via hamnen motsvarar en tredjedel av Finlands utrikeshandel. Helsingfors hamn planerar att i fortsättningen koncentrera all trafik till Estland till Västra hamnen, vilket i betydande grad ändrar om trafikarrangemangen i slutet av Västerleden bland annat i och med den nya hamntunneln.  Helsingfors, Tavastehus och Tammerfors binds samman av en unik tillväxtzon, Finlands tillväxtkorridor, vars stomme utgörs av stambanan och riksväg 3.

 

Tabell: Verksamhetsmiljöns och trafikens nyckeltal

  NMT-centralen i NylandAndel av hela landet
Befolkning 2022 (31.12.2021)personer2 090 84638 %
Befolkningstillväxt 2000-2021personer326 42889 %
Arbetplatser (2020)st933 28141 %
BNP (2019)milj. euro108 40145 %
Markareal (1.1.2022)km²20 0127 %
Landsvägar (1.1.2022)km9 25712 %
Trafikarbete (1.1.2022)milj.bilkm.10 84630 %
Godstrafik transportarbetet (2020)milj.tkm.7 45427 %
Livligt trafikerade vägar (ÅDT > 15 000 fordon/dygn, 2022)km51656 %
Landsvägar belägna cykel- och gångvägar (1.1.2022)km1 15819 %
Personskadeolyckor på landsvägar (2017-2021)st3 03129 %
Finansiering av bastrafikledshållningen exclusive separat finansiering (2021) M€13518 %
Finansiering av kollektivtrafiken, NMT (2022)M€718 %

I Statistikcentralens senaste befolkningsprognos har man uppskattat att Finlands befolkning endast kommer att öka lite grann under de kommande två årtiondena, om man tittar på befolkningsutvecklingen i hela landet. Ökningen är ojämnt fördelad mellan landskapen. I
huvudparten av landskapen minskar befolkningen, medan befolkningstillväxten koncentreras till området för NTM-centralen i Nyland och landskapet Nyland. Enligt prognosen kommer
befolkningen endast att öka i landskapet Nyland samt i landskapen Birkaland, Egentliga Finland och Norra Österbotten samt på Åland.

Idag finns närmare hälften av hela landets arbetsplatser inom detta område, varför pendlingstrafiken är intensiv. Nyland, i synnerhet huvudstadsregionen, har Finlands största antal användare av kollektivtrafik och färdsätt för hållbar rörlighet.

I och med coronapandemin var trafikarbetet även under 2021 cirka 8 procent lägre i Nyland och Egentliga Tavastland och cirka 3 procent lägre i Päijänne-Tavastland jämfört med 2019. På riksnivå var trafikarbetet fortfarande cirka 5 procent lägre 2021 än 2019, men det är svårt att bedöma förändringens varaktighet. En mer permanent ökning av distansarbetet kan för pendlingstrafikens del bromsa en återgång till den tidigare nivån.

Även om vårt verksamhetsområde som helhet präglas av tillväxt och utveckling är skillnaderna mellan regionerna stora. Det är viktigt att säkerställa tillgängligheten i hela nätet. Att rikta de knappa resurserna effektivt och välja de mest effektiva metoderna i varje situation är helt väsentligt.