Ordnandet av kollektivtrafiken

När avtalen för övergångstiden upphör blir det lättare att upphandla effektiva trafikeringshelheter. Det stora antalet behöriga myndigheter förutsätter ett intensivt samarbete i ordnandet av kollektivtrafiken.

Inom behörighetsområdet för NTM-centralen i Nyland råder det stora variationer i behoven av kollektivtrafik och förutsättningarna för att ordna kollektivtrafiken, liksom i kommunernas intentioner att utveckla kollektivtrafiken. Det finns goda förutsättningar att öka kollektivtrafikens popularitet särskilt i trafiken i riktning mot huvudstadsregionen. Utanför huvudstadsregionen strävar vi efter att säkerställa basservicen inom kollektivtrafiken. Från Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland pendlar dagligen cirka 90 000 personer till huvudstadsregionen. Pendlingen fokuseras till mellersta och västra Nyland, som också har kollektivtrafikens största användarpotential.

I dag finns det olika modeller för att ordna kollektivtrafiken. Kollektivtrafiktjänster ordnas på marknadsvillkor där förutsättningarna finns. NTM-centralen stödjer trafiken som idkas på marknadsvillkor till exempel genom att i samarbete med kommunerna ordna öppen kollektivtrafik baserad på skolskjutsar och köpa anslutningstrafik till stamlinjerna. Trafiken på marknadsvillkor har en central roll i östra Nyland i Borgås lokaltrafik, på sträckan mellan Borgå och Helsingfors och delvis i västra Nyland. Ordnandet av kollektivtrafiken kräver mycket intensivt samarbete för att kollektivtrafiknätet ska vara effektivt och erbjuda god service. Det är särskilt utmanande att behålla kollektivtrafiktjänsterna alla tider på dygnet i områden med lägre efterfrågan.