Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Kollektivtrafik Ordnande och finansiering av kollektivtrafik

Ordnande och finansiering av kollektivtrafik

Trafiktjänster – nyckeln till en fungerande vardag

Resvanorna har förändrats kraftigt under de senaste åren. I och med distansarbetet har arbetssätten och mötespraxisen förändrats och människornas användning av fritiden har genomgått en omvälvning. Denna förändring i resorna har krävt att NTM-centralen tar aktivt tag i planeringen av kollektivtrafiken för att kunna reagera snabbt och på rätt sätt på efterfrågan. NTM-centralens mål är att öka kollektivtrafikresorna genom att planera regionala servicehelheter, bygga nya attraktiva biljettprodukter och förbättra informationen om de tjänster som står till buds. I framtiden får vi erfarenheter av vad denna övergripande trafikutveckling för med sig.

Konkurrensutsatt upphandling av kollektivtrafiken är ofta det bästa sättet att ordna mobilitetstjänster i snabbt föränderliga situationer. Dessutom måste trafiken byggas upp till en regional helhet där även kommunernas skoltransporter görs tillgängliga för alla passagerare. Inom området för NTM-centralen i Nyland har en sådan upphandlingshelhet genomförts med bl.a. kommunerna i Västra Nyland (Hangö, Ingå, Högfors, Lojo och Vichtis). Öppen kollektivtrafik är den effektivaste trafiken och dess specialformer, såsom servicetrafik, är ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda tjänster i områden med mindre efterfrågan. Distansarbete kräver nya egenskaper hos biljettprodukterna, där huvudvikten ligger på antalet resor i stället för på giltighetstiden. Man satsar på att utveckla passagerarinformationen så att resenärerna får information om hela resekedjan från hemdörren till slutdestinationen.

Anslaget för kollektivtrafiken vid NTM-centralen i Nyland har under de senaste åren, utan tilläggsfinansieringen för coronaåren, legat på 5–6 miljoner euro per år. Anslaget används för upphandling av trafik, planerings- och utvecklingsprojekt samt statsunderstöd som beviljas till kommunerna. I sin finansiering fokuserar NTM-centralen på effektiv kollektivtrafik i enlighet med den fastställda servicenivån, som även kommunerna vill satsa på. Samarbetet vid upphandling av trafik är av största vikt. Tack vare kommunernas satsningar har man kunnat upprätthålla och utveckla kollektivtrafiktjänsterna genom samarbete och man har lyckats hålla servicenivån inom kollektivtrafiken på en rimlig nivå. I fråga om finansieringen ser man en minskning av de tillgängliga anslagen, vilket innebär att man måste fästa särskild vikt vid att utveckla kollektivtrafiken enligt ovan nämnda principer och bygga effektiva och attraktiva tjänster för att en smidig vardag med hjälp av kollektivtrafiken ska vara möjlig.

Palaa alkuun